omoss4.jpg

Eva Salomon

Senior forskare

Telefon:
010-516 69 61
Mobil:
070 595 00 23
Fax:
018-30 09 56
Adress:
Ultunaallén 4
Box 7033
750 07 Uppsala

Presentation
Kompetens: Jag forskar om hur man kan uppnå ett resurseffektivt utnyttjande av växtnäring i stallgödsel i konventionellt och ekologiskt lantbruk. Utmaningen är att tillgodose både de kortsiktiga näringsbehoven hos husdjur och gröda och det långsiktiga bibehållandet eller uppbyggandet av odlingsmarkens bördighet. Målet är att få en hög skörd och låga kväve- samt fosforförluster till omgivande miljö. En annan utmaning är att utveckla jordbrukssystem som effektivare integrerar animalie- och vegetabilieproduktion för att återanvända en större andel växtnäring. Jag tar fram kunskap om hur innehåll av växtnäring och spårelement i stallgödseln påverkas av animalieproduktionssystemet samt utvecklar metodik, såsom växtnäringsbalansberäkningar, för att värdera växtnäring i stallgödsel och risken för växtnäringsförluster.
Kraven på resurseffektiv hantering av gödsel behöver också ställas på system med nötkreatur och grisar utomhus. En möjlighet är att använda sig av att djuren själva sprider träck och urin. Genom kunskap om djurens allmänna beteenden, inklusive gödslingsbeteende, kan vi designa utomhussystem som är bra för djuren och gödseln hamnar där det är önskvärt för att undvika för hög gödselbelastning som ökar risken för växtnäringsförluster.
Utbildning: Agronomie doktor i växtnäringslära år 1999 och docent i markvetenskap år 2000 vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Anställning: Arbetar som forskare vid RISE Jordbruk och livsmedel inom ämnesområdet organiska gödselmedel.
Eva  Salomon


JTI-publikationer»
Pågående projekt»
Mer information»


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-30

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se