bi_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Forskningssatsning på energigrödor
för energiverk

När efterfrågan på biobränslen ökar, ökar också energiföretagens efterfrågan på åkerbränslen. Men vad vill ett värmeverk betala för åkerbränslen, och vilka kvaliteter ger odlarna bäst pris? Forskare vid Vattenfall, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ska söka svar på dessa frågor, för att stimulera marknaden för energigrödor och öka utbudet av biobränslen.

En orsak till att odlingen av åkerbränslen hittills har varit begränsad, är att priset på åkerbränslen har varit högt i förhållande till skogsbränsle som också har ansetts vara lättare att använda. Men när konkurrensen om skogsråvaran ökar, och därmed priset på skogsbränsle, ökar också intresset för åkerbränsle. Ett problem för bränsleköparna är dock att få tag i tillräckligt stora mängder åkerbränsle, för att ett bränslebyte ska vara intressant.

− Många säger att om det bara finns bränsle på marknaden till rätt pris, så går det att lära sig elda det, säger Johanna Olsson, biträdande forskare vid JTI.

För att försöka hitta ett ”rätt” pris för åkerbränslen, ska forskarna i ett ettårigt samarbetsprojekt identifiera vilken merkostnad ett byte till åkerbränsle innebär för en värmeproducent. Åkerbränslen anses till exempel medföra olika typer av problem med askan. Målet är att komma fram till vilken prisskillnad per MWh som en energianläggning har möjlighet att betala för olika åkerbränslen jämfört med skogsbränslen som flis och grot.

Genom att intervjua värmeproducenter ska man till exempel ta reda på hur merkostnaden fördelas på olika poster som sotning, mer stoft och kväveoxid, och förändrad askhantering. Samtidigt ska forskarna undersöka vilka möjligheter lantbrukarna har att påverka åkerbränslenas bränsleegenskaper genom gödsling, sortval och val av odlingsplats.

− Om man kan identifiera kvalitetsreglerande parametrar som kan vara grund för prissättning, kan det leda till ökad produktion av åkerbränslen och bättre bränslekvalitet. Det gynnar både bränsleproducenter och anläggningsägare, säger Johanna Olsson.

Projektet finansieras av näringslivet och svenska staten genom organisationen Värmeforsk.

För mer information, kontakta
Johanna Olsson, tel: 018-30 33 23, johanna.olsson@jti.se
Martin Petersen, tel: 08-739 60 05, martin.petersen@vattenfall.com
Marie Rönnbäck, tel: 010-516 55 05, marie.ronnback@sp.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se