troska_flood_gra.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Kalluftstorkning av spannmål till etanol utreds

Merparten av all spannmål i Sverige varmluftstorkas, men det är en metod som i dagsläget förbrukar mycket fossil energi. Forskare på JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik undersöker nu hur den billigare kalluftstorkningen kan utformas för att bli ett bra alternativ för torkning av spannmål till etanolproduktion och förbränning. Resultaten kommer att sammanställas i ett rådgivningsmaterial under år 2009.

Kalluftstorkning med tillsatsvärme är ett alternativ som kan minska kostnaderna för torkning av spannmål. Det är en metod som innebär att behovet av energi kan minskas markant när man i huvudsak utnyttjar omgivningsluftens egen energi vid torkningen.

Användningen av kalluftstorkning har dock minskat i Sverige sedan 1980-talet på grund av små och orationella anläggningar, och problem med spannmålens kvalitet. I dag torkas uppskattningsvis 5-10 % av den svenskproducerade spannmålen i kalluftstorkar med eller utan tillsatsvärme. Det finns dock en rationell variant av kalluftstork, den s.k. Östgötatorken med körbara golv, dimensionerad enligt JTI:s rekommendationer. Denna tork har fått ökad spridning i framförallt Mellansverige.

Ett av problemen när det gäller spannmål till etanol, är att kalluftstorkning kan ge sämre kvalitet, vilket begränsar möjligheten att använda biprodukterna från etanoltillverkningen till foder.

- Men om anläggningen är rätt dimensionerad och har tillgång till tillsatsvärme, bör kalluftstorkning kunna uppfylla köparens krav på kvalitet, säger Nils Jonsson, forskare vid JTI.

Han har bland annat deltagit i en engelsk studie om risken för mögelgifter i kalluftstorkad spannmål och funnit att metoden skulle kunna göras ännu mer konkurrenskraftig om man använde lägre luftmängder vid måttliga skördevattenhalter än de nu rekommenderade, vilket skulle medge högre lagringshöjder. En anläggning som följer de nuvarande rekommendationerna om luftmängder ger spannmål som är godkänd för Sigillprogrammet. Dessa rekommendationer har utarbetats av JTI.

I studien har man undersökt torkningsförloppet med hjälp av en engelsk datormodell av kalluftstorkning, kompletterad med en modell för mögelväxt utvecklad vid JTI. Till detta har man fogat väderleksdata för en 20-årsperiod från fem väderleksstationer i de viktigaste odlingsområdena för spannmål i Sverige. Dessutom har man undersökt torkningsförloppet i pilotskala och i full skala på gårdsnivå.

Studien, som finansieras av SLF:s Bioenergiprogram, ska nu utvärderas och sammanställas till ett rådgivningsmaterial.

För mer information, kontakta:

Nils Jonsson, tel: 018-30 33 15, nils.jonsson@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se