Groddar2_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Forskare vill göra små Salixodlingar lönsammare

Om man kunde hitta sätt att skörda och lagra Salix som passar små fält och som inte är så dyra, skulle det kunna stimulera fler lantbrukare och entreprenörer att odla Salix. Det är utgångspunkten för ett projekt vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Syftet med projektet är att öka den totala arealen Salix i Sverige. Det finns en uttalad politisk vilja för detta, men intresset från lantbrukarna har hittills varit lågt. Förklaringarna är bland annat dålig lönsamhet och svårigheten att vara flexibel i arealanvändningen eftersom Salixodlingar binder marken för lång tid.

Dessutom ger systemet med fältlogistik och affärsupplägg, som i dag tillämpas av det dominerande företaget på marknaden - Agroenergi, höga kostnader för mindre fält.

-Vi vill försöka hitta maskinsystem för skörd, lagring och transport som är anpassade för mindre fält och som ger utrymme för bättre lönsamhet, säger Maya Forsberg, chef för forskningsområdet Energi vid JTI.

Idag finns i Sverige ca 700 000 ha outnyttjad mark, som till stor del består av block om mindre än 6 hektar och som kan vara möjliga att ta i bruk. De skiften som används för Salix idag är också relativt små.

Beroende på organisationsform, utformning av logistikkedjan samt fältens form kan kostnaderna för små fält minskas och på så sätt också bli komplement till de större fälten. Det kan också finnas ekonomi i att använda skördeutrustning med lägre investeringskostnad och kapacitet. Forskarna ska därför studera och jämföra kostnader för några skilda skörde- och logistiksystem. I studien utvärderas ekonomi, energianvändning och klimatpåverkan för system för skörd och logistik vid utnyttjande av små arealer, från åker till anläggning.

Ett system för skörd av helskott och direktbuntning kan till exempel vara ett intressant alternativ till direktflisning. Lagring av hela skott i hög eller buntar kan lagras väsentligt längre tid än Salixflis, som i princip måste direktlevereras till anläggningen vid skörd för att inte mögelbildning och substansförluster ska uppstå.

-En lagringsbar produkt ger mervärden som även de kan öka lönsamheten. Dels ökar möjligheten att anpassa leveranser efter kundens bränslebehov och att bättre kunna garantera leveranssäkerhet över en längre tid. Dels kan Salixen torka ur något vid lagring, vilket höjer värmevärdet och kan ge lägre transportkostnader, säger Maya Forsberg.

Representanter för energibolag, Agroenergi, entreprenörer och odlare har visat intresse för dessa tankegångar, och deltar i projektets referensgrupp. Projektet beräknas vara avrapporterat i november 2009. Det finansieras främst av Värmeforsk, med stöd av Söderenergi, Lantmännen och företaget Salixmaskiner.

För ytterligare information, kontakta:

Maya Forsberg, tel 018-30 33 62, maya.forsberg@jti.se

Andras Baky, tel 018-30 33 22, andras.baky@jti.se

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se