Groddar2_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Nya metoder kan öka biogasproduktion
från gödsel

Tekniken att producera biogas från gödsel behöver bli mer effektiv, anser forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. De ska testa nya metoder som de tror kan öka metanproduktionen från nötflytgödsel med 15-25 procent.

Intresset för gårdsproduktion av biogas ökar, dels p g a det statliga investeringsbidraget på 30 procent för gödselbaserad biogasproduktion, dels för att energipriserna förväntas stiga vilket förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för gårdsbaserad biogasproduktion.

Men JTI-forskarna anser att gödselrötningen på gårdsnivå måste bli mer kostnadseffektiv.

- Med dagens konventionella teknik för utvinns en relativt liten del av energiinnehållet i gödseln i form av biogas, säger Maria del Pilar Castillo, forskare vid JTI.

Vid satsvis rötning av nötflytgödsel, omsätts bara 21-44 procent av dess teoretiska energiinnehåll till biogas, för svin gäller 47-78 procent. Orsaken är att en stor del av det organiska innehållet i gödseln består av fibrer som omsätts långsamt i en rötkammare. Gasutbytet har också i tidigare försök visats bero på gödselns uppehållstid i rötkammaren.

Forskarna vid JTI vill nu utveckla nya systemlösningar som kan utvinna mer energi ur en given mängd gödsel och som dessutom ökar innehållet av ammoniumkväve i rötresten, vilket skulle betyda att lantbrukaren kan minska sitt inköp av handelsgödselkväve. Ammoniumkväve är en form av kväve som växterna lätt kan tillgodogöra sig.

I projektet ska man i laboratorieskala pröva en enkel sedimentationsteknik som avsevärt förlänger uppehållstiden för den svåromsättbara organiska delen av gödseln, i kombination med kalkbehandling som underlättar nedbrytning av fibrer i gödseln. Resultatet ska jämföras med rötning i ett konventionellt två-stegsförfarande.

- Vi ska också uppskatta vad resultaten innebär ekonomiskt för svenska förhållanden, säger Maria del Pilar Castillo.

Forskarnas utgångspunkt är att metoden kan ge en ökad metanproduktion på 15-25 procent, och ett ökat ammoniumkväve i den rötade gödseln med 10-15 procentenheter.

Biogasanläggningar med två seriekopplade rötkammare än vanligt i Tyskland, medan den vanligaste processen i Sverige är så kallad enstegs totalomblandad våtrötning, som bygger på att det flytande materialet hela tiden kan röras om.

För information, kontakta
Maria del Pilar Castillo, 018-67 32 93, maria.castillo@jti.se
Åke Nordberg, 018-67 32 97, ake.nordberg@jti.se

 

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se