troska_flood_gra.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Mix av biodrivmedel i framtidens jordbruk

Det blir en stor utmaning att försörja Sveriges jordbruk med drivmedel när oljan blir för dyr eller för sällsynt, konstaterar en grupp Uppsalaforskare. Om man ersätter dagens dieselanvändning med biogas räcker inte gödseln till, och om man väljer salix krävs att arealen tiodubblas. Lösningen kan bli en mix av olika biodrivmedel, och en satsning på lokala tekniklösningar.

Det kommer att finnas tillräckligt med arealer i Sverige, framförallt om man använder en mix av råvaror och drivmedel. Men det blir viktigt att välja drivmedel som är så kostnads- och landeffektiva som möjligt, konstaterar forskarna vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Institutionen för energi och teknik vid SLU. Även resten av samhället behöver ju drivmedel när oljan sinar. Redan år 2020 ska Europa enligt EU:s förnybarhetsdirektiv ha minst 10 procent förnybara drivmedel i transportsektorn.

- Om man väljer att producera biodrivmedel av åkergrödor, kommer det att inkräkta på matproduktionen. Andra generationens drivmedel som baseras på cellulosa kan dock med fördel produceras från biprodukter som grot och halm, vilket inte påverkar matproduktionen, säger Andras Baky, JTI-forskare med specialkunskaper inom området energisystem.

Andra generationens drivmedel verkar också vara de mest kostnadseffektiva att producera. Å andra sidan bygger beräkningarna på uppskattningar, eftersom dessa ännu inte produceras i kommersiell skala och det är oklart när storskalig produktion kan komma igång.

Forskarna har studerat jordbrukets möjligheter att bli självförsörjande med förnybara drivmedel framställda med första och andra generationens teknik. Råvarorna kommer från jord- och skogsbruket och de drivmedel som har studerats är etanol, rapsmetylester (RME), biogas, Fischer-Tropsch-diesel (FTD), dimetyleter (DME) och metanol.

Beräkningarna grundar sig på hur dagens förbrukning inom det svenska jordbruket av 2,7 TWh dieselolja per år skulle kunna ersättas av endast ett bränsle eller en råvara, men det kommer sannolikt att bli en mix av drivmedel som driver jordbruksredskapen, och då blir försörjningsfrågan lättare.

- Med olika val av drivmedel, följer olika tekniska lösningar. Kanske får vi teknik som baseras på biogas i djurtäta områden och på RME och andra biodieselprodukter i andra, säger Andras Baky.

Studien har letts av Inst för Energi och teknik på SLU och har finansierats av Stiftelsen lantbruksforskning. Den rapporteras i JTI:s rapportserie Lantbruk & Industri, nr 392: "Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning". Rapporten kan hämtas från JTI:s webbplats, eller beställas via JTI:s publikationstjänst, tel 018-67 11 00, bestallning@jti.se.

För mer information, kontakta:
Andras Baky, JTI, 010-516 69 22, andras.baky@jti.se

Presskontakt JTI:
Carina Johansson, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se