troska_flood_gra.jpg

Nyheter
2010-10-12

Obemannat flygplan avslöjar jordbrukshistorien

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik skaffade ett obemannat flygplan för att samla data om tillväxtvariationer och ogräsförekomst i jordbruksgrödor. Planet har använts vid fältförsök, men har nu också visat sig användbart vid arkeologiska bedömningar. Se planet och träffa piloten under lantbruksmässan Elmia Lantbruk Maskin & Fält den 20-22 oktober!

Det lilla UAV-planet (Unmanned Aerial Vehicle) ser ut som ett modellflygplan, men är utrustat med digitalkamera, GPS och en tillhörande markstation. Systemet kallas för ett UAS, Unmanned Aerial System. Planet är eldrivet, och startas och landas med en vanlig radiosändare. Sedan kan det köra själv på 100-300 meters höjd och fotografera utifrån den rutt som har inprogrammerats i markstationen, som i själva verket är en dator.

- Planet är så vitt jag vet ett av få i Sverige som används i jordbrukssammanhang, säger Niklas Adolfsson, forskare, certifierad pilot och UAV-ansvarig vid JTI.

Han har själv deltagit i flera av de forskningsprojekt vid JTI, där flygplanet har använts. Forskarna har bland annat studerat tillväxt i salixodlingar, och resultaten från ytmyllning av flytgödsel, och tagit flygbilder på uppdrag av lantbruksrådgivare och -konsulter.

- Men nu har det också använts i ett arkeologiskt sammanhang, berättar Niklas Adolfsson.

Det skedde i början av juli i år när man skulle flytta ett fältförsök från Landskrona till Borgeby i Skåne. Per-Göran Andersson, försöksledare på Hushållningssällskapet Malmöhus, upptäckte då ett mönster av 4-6 meter breda, långa ljusa fält avbrutna av meterbreda svarta stråk under det gamla matjordlagret i Borgeby. För att få översiktbilder från luften kontaktade han Niklas Adolfsson. Med hjälp av Hans Larsson, föreläsare i agrarhistoria på SLU, kunde bilderna sedan jämföras med skifteskartor från 1700-talet. Då framgick tydligt att ränderna var de gamla skiftesgränserna från tegskiftet i form av öppna diken. Dikena har sedan fyllts igen med matjord vid storskiftet och syntes nu som svarta stråk under matjordslagret.

 
På bilderna tagna med JTI:s obemannade plan syns de gamla skiftesdikena.

- Det var ett snabbt sätt att undersöka om det kunde röra sig om något av arkeologiskt intresse, eftersom en bild från ovan ger en helt annan överblick än den information som man kan samla från marknivå, säger Niklas Adolfsson.

De bilder som tas från UAV-planet är kartriktiga och högupplösta. På 150 meters höjd kan man ta bilder på ca 100 x 67 meter stora ytor, med en bildupplösning av 900 pixlar per kvadratmeter. Flera bilder kan också fogas ihop till en enda stor bild. Med hjälp av GPS:en och inmätta koordinater med RTK-GPS från marken kan bilderna sedan användas för att skapa till exempel detaljerade digitala terrängmodeller med angiven höjdinformation.

På Lantmäteriets webbplats finns den historiska kartan över området. För att öppna Lantmäteriets kartor krävs ett plug-in-program. Programmet är gratis. Klicka på länken nedan för att se kartan. Här finns också instruktioner till hur du installerar plug-in-programmet.  
Till Lantmäteriets historiska karta.

För ytterligare information om UAS, kontakta:
Niklas Adolfsson, 010-516 69 44, niklas.adolfsson@jti.se

Niklas Adolfsson visar planet och de olika jordbrukstillämpningarna under lantbruksmässan Elmia Lantbruk Maskin & Fält, den 20-22 oktober. Niklas står i LOFT-montern som har nummer LNN1:19 och finns på Mässgatan, nedre Lobby Nord vid ingången till hall B.

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se