bi_flood.jpg

Nyheter
25Y-25m-25d

Små salixodlingar behöver maskiner

Det går att få lönsamhet i små salixodlingar, inte bara vid direktflisning utan även när man direktbuntar eller kapar i bitar och mellanlagrar, om man kan få betalt för det högre värmevärde som mellanlagring ger. Men behovet av maskiner som kan skörda bitar och buntar av salix är stort. Det visar ett projekt vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Tanken bakom projektet var att undersöka om det kan gå att få lönsamhet även på mindre salixfält än vad som i dag anses ekonomiskt lönsamt, för att på sikt uppnå storskaliga leveranser av salix även med småskaliga lösningar i odlingsledet, som ett komplement till dagens mer storskaliga system för salixodling.

- I dag är direktflisning vid skörd den vanligaste skördemetoden i Sverige, där flisad salix ofta lagras kortare perioder i stack eller levereras direkt till värmeverket i container. Detta upplägg medför att varje del i kedjan från skörd till leverans är beroende av varandra. För att öka intresset för användning av mindre fält krävs system med möjlighet till lagring och senare leverans, säger Andras Baky, forskare vid JTI.

De skörde- och logistiksystem forskarna valde att studera utgick från maskiner som brukar användas inom lantbruket, och som kan vändas på små fält. Man räknade på att lantbrukaren själv kan utföra arbetet, att inte alla momenten i kedjan behöver utföras i direkt anslutning till varandra och att kedjan ska innehålla så få moment som möjligt.

- Detta ger mindre behov av samtidig bemanning och större möjlighet för lantbrukaren att själv utföra resten av jobbet vid ett senare tillfälle. Det ger också mindre kostnader för
eventuella stopp, då risken för stillestånd i efterföljande led minskar, säger Andras Baky.

Det ena systemet som studerades var direktbuntande skörd med en traktorbogserad skördemaskin, insamling av buntar i fält med huggarvagn, och mellanlagring i hög före leverans. Det andra var skörd i kapade bitar med traktormonterad skördemaskin och bredvidgående traktor med vagn som samtidigt samlar in bitarna, samt mellanlagring i hög före leverans.

De studerade systemen för bunt- och bitskörd visade sig vara dyrare än det direktflisande skördesystemet, oavsett fältstorlek. Det går dock att få lönsamhet om köparna vill betala för ett högre värmevärde från mellanlagrad salix. Dessutom konstaterade man att det finns alltför få maskiner för skörd av bitar och buntar/helskott på marknaden idag. Prototyper finns eller har funnits, men det krävs utveckling för att man ska få en rationell skördekedja för skörd i mindre salixodlingar.

Projektet sammanfattas i Värmeforsk rapport nr 1143: "Skördeteknik och logistik för bättre lönsamhet från små odlingar av Salix". Rapporten innehåller en omfattande genomgång av maskiner för salixskörd samt en litteraturgenomgång av lagringsegenskaper för salix. Rapporten kan laddas ner från Värmeforsk rapportdatabas. Projektet har finansierats av Värmeforsk, ett organ för industrisamverkan inom värmeteknisk forskning och utveckling.

För mer information, kontakta
Andras Baky, tel 010-516 69 22, andras.baky@jti.se

 

Denna webbplats uppdateras inte!

Den här webbplatsen uppdateras inte längre. Den fungerar som ett arkiv i väntan på en ny gemensam webbplats för hela RISE-koncernen, som f d JTI nu är en del av. F d JTI tillhör RISE enhet Jordbruk och livsmedel, tillsammans med f d SP Food and Bioscience. Den tillfälliga webbplatsen för Jordbruk och livsmedel hittar du här.

Nu är vi RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och  innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 kommer www.jti.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök ri.se för mer information om RISE.

På gång

EIP – innovationsstöd från Jordbruksverket

Projekt vid f d JTI som har fått s k gruppbildningsstöd för att utveckla idéer som kan leda till viktiga innovationer för jordbruket.

............................

Jordbrukstekniska föreningen

Är du intresserad av jordbruk och teknik? Bli medlem i Jordbrukstekniska föreningen!


...........................


RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se