omoss4.jpg

25d

Hampabriketter lönsamt i liten skala

Småskaliga tillverkare kan få god avsättning för hampabriketter om de kan hålla marknadspriser. Den bästa marknaden antas vara kunder som ska ersätta vedeldning i pannor, spisar, kakelugnar, kaminer och öppna spisar, men även mellanstora värmeanläggningar skulle kunna komma i fråga. Det konstaterar forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i en ny rapport.

 

Lönsamheten bedöms vara störst vid försäljning av hampabriketter utan prispåslag av mellanhänder samt inom korta transportavstånd. Forskarna har räknat ut att det kostar knappt 1 900 kr utan moms per ton att producera briketter av hampa, varav själva briketteringen står för 30 %.

De beräknade produktionskostnaderna ligger strax under eller i nivå med marknadspriserna hösten 2006 för briketter.

– Men den möjliga vinstmarginalen har ökat sedan beräkningarna gjordes, eftersom marknadspriserna på träbriketter nu i början av 2007 ligger uppåt 2 600-2 700 kr per ton, inklusive moms och frakt. För tillfället råder det brist på briketter i Sverige på grund av den ökade efterfrågan, säger Maya Forsberg, forskare vid JTI.

Priserna på briketter förväntas öka något vintertid p g a ökad efterfrågan när uppvärmningsbehovet stiger. Men den här vintern har brikettpriserna stigit fastän vädret har varit mycket milt.

Rapporten bygger på en förstudie som belyser produktionskostnader, teknik och marknadspotential för småskalig förädling av hampa genom brikettering. Forskarna har huvudsakligen samlat fakta genom kontakt med personer som har kunskaper om hampa samt med aktörer på bränslemarknaden.

I rapporten beskrivs hela produktionskedjan från odling till brikettering, och den teknik som finns för detta. Av totala produktionskostnaden på knappt 1 900 kr per ton briketter står odling, skörd och lagring för 70 %. På denna post skulle stora kostnadssänkningar kunna göras, anser forskarna, så att de totala produktionskostnaderna för hampabriketter sänks med en tredjedel till drygt 1 200 kr per ton briketter, vilket skulle betyda ytterligare höjda vinstmarginaler.

Enligt bränsleanalyser från två svenska tillverkare ger hampabriketter askhalter på 1,8-5,2 % av ts, och ett effektivt värmevärde på 5,1-5,3 MWh per ton ts. Det är ett värmevärde i nivå med träbriketter och träpellets. Askhalten från hampabriketter ligger dock högre än för träbriketter och träpellets, och även något högre än för andra åkerbränslen.

Rapporten heter ”Småskalig brikettering av hampa”, och har nr R 351 i JTI:s rapportserie Lantbruk & Industri.

För mer information, kontakta

Maya Forsberg, tel 018-30 33 62, maya.forsberg@jti.se
Martin Sundberg, tel 018-30 33 24, martin.sundberg@jti.se
Hugo Westlin, tel 018-30 33 57, hugo.westlin@jti.se

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se