20120906_JTI_023.jpg

Husdjur och stallgödsel

Mobilt system för köttdjur ute
Forskning ska omsättas i praktiken. Här testade dåvarande JTI ett mobilt system för att hålla köttdjur ute på vintern: "kotälten" .

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) utvecklar och utvärderar teknik och metoder för en funktionell, ekonomisk och miljömässig djurhållning. Vi arbetar med systemlösningar för effektiv hantering av stallgödsel och för en förbättrad kvalitet på mjölk och kött.

Vi strävar efter lösningar som ger en bra miljö för såväl djur som människor. De ska också vara uthålliga ur miljösynpunkt och ge minimal påverkan på omgivande mark, luft och vatten.

Tillämpad forskning i samarbete med näringen

Vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med näringen och lantbrukare, och de system och tekniker vi utarbetat testas i praktiken ute på gårdar. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att få helhetslösningar.

Vi arbetar med lantbrukets traditionella husdjur, men även med hästar som i dag i stor utsträckning används för rekreation.

Utveckling för ett extensivt jordbruk

Trenden i det svenska lantbruket går mot mer extensiv djurhållning. Vi arbetar fram nya tekniker för att hålla djur ute, tekniker som medger en fortsatt god kontroll av produktionen. Vi har bland annat utvecklat mobila grishyddor med automatisk utfodring. I ett annat projekt studeras ett nytt system för vinterhållning av köttdjur på åkermark. Vi utvecklar även tekniker för en förbättrad djurskötsel i stallar, som automatiska bindslen och automatisk ströhantering.

Optisk grisvåg
Tillsammans med ett företag utvecklade
dåvarande JTI en optisk grisvåg som
uppskattar vikten hos slaktgrisar.

Våra forskare utvecklar och utvärderar också system som ger säkrare övervakning och kontroll av produktionen. Det kan handla om en optisk grisvåg, en sensor som registrerar kors rörelsemönster eller om att ta fram nya branschriktlinjer för slakt.

Vi nyttjar traditionell mätteknik, ibland i kombination med sensorer, för att till exempel kontrollera mjölkkvaliteten vid mjölkproduktion eller den hygieniska kvaliteten vid produktion av ensilage till foder.

Stallgödsel – en resurs att hushålla med

En miljövänlig hantering av stallgödsel och andra organiska gödselmedel innebär att växtnäringen behålls i gödseln och inte sprids till omgivningen. Vi har utvecklat metodik för mätning av såväl ammoniak som växthusgaserna metan och lustgas. Med metoderna som utgångspunkt utvärderas och utvecklas tekniker för lagring och spridning av stallgödsel.

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) arbetar bland annat i pilotskala med att utvärdera olika täckningsmaterial i gödsellager. I fält studerar vi avgången av växthusgaser när vi sprider gödsel på ytan jämfört med att mylla ned den i marken. Här ingår spridningsteknik (utvecklad av dåvarande JTI) för myllning av flytgödsel i täckta skåror i vall.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

Kontaktperson:
Anna Rydberg
010 - 516 69 55

............................

Eurolegume

EU-projektet EUROLEGUME verkar för en ökad - och uthållig - produktion av baljväxter i Europa. F d JTI är svensk partner.

............................

 

SP Grean Lean

Jordbruk och livsmedel arbetar i kompetensplattformen SP Green Lean, som länkar samman Lean-filosofin med miljösystemanalys och livscykelanalys.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se