20120906_JTI_023.jpg

Avfall och avlopp

Tömning av sopkärl i sopbil
Samhällets restprodukter är en resurs
som bör tas tillvara. Sorterar hushållsavfall har 
stor portential som råvara för biogasproduktion.
Vi arbetar med system och metoder för biologisk behandling av källsorterat organiskt avfall, avloppsvatten och stallgödsel. Vi fokuserar på tekniker som gör det möjligt att återföra växtnäring från samhället till jordbruket. Det skapar hållbara kretslopp.

Vi kombinerar teoretisk forskning med praktiskt verksamhet. Våra uppdragsgivare är bland annat miljöteknikföretag, kommunala avfallsbolag, myndigheter och forskningsfinansiärer.

Från biogas till rötrest

Vi har stor erfarenhet inom områdena anaerob behandling och utvinning av biogas ur organiskt material som avfall och energigrödor.

Vår kunskap baseras på ett stort antal rötningsförsök, både i konventionella totalomblandade enstegsprocesser och med mindre konventionella metoder som torrötning och tvåstegsprocesser. Vi inriktar oss främst på biologisk och teknisk optimering för att förbättra anläggningarnas ekonomi.

På biogaområdet har vi ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet.

På Jordbruk och livsmedel (f d JTI) finns en bred kompetens när det gäller teknik för spridning av rötrester från biogasanläggningar, samt för bedömning av rötrestens nytta som växtnäring. Vi arbetar även med frågor kring hantering och användning av slam från avloppsreningsverk.

Våra forskare utvecklar och utvärderar system för hantering av livsmedelsavfall från industrin, grossister och butiker.

Hållbara avloppssystem

Hos oss finns en lång tradition av arbete med utvärdering och kvalitetssäkring av återföringsprodukter från avloppssystem. Vi arbetar också med utredningar, myndighetsstöd, utvärdering och forskning kring små avlopp och dess miljöpåverkan. Forskningen har berört bland annat markbaserade avloppsreningssystem.

Vi erbjuder utvärdering av avloppsreningsteknik.

Bra underlag ger klokare beslut

Vårt arbete sker i laboratorie- och pilotförsök, i fullstor skala samt genom simulering via datormodeller. Med datorbaserade verktyg kan vi bland annat utvärdera ny teknik för rening av avloppsvatten, eller olika alternativ för behandling av avfall. Vi kan även göra bedömningar av miljöeffekter och energieffektivitet.

Med hjälp av systemanalyser och beslutstödsystem tar vi fram underlag som utgör en bra grund för beslut i avfalls- och avloppsfrågor.

Hos oss finns både mikrobiologisk och processteknisk kunskap. Vi har också ett väl etablerat och nära samarbete med Institutionen för mikrobiologi vid SLU, där vi har laboratorieutrustning för satsvisa och kontinuerliga rötningsförsök samt möjligheter till omfattande analysarbete.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

Kontaktperson:
Gustav Rogstrand

Sektionschef Process- och miljöteknik
Tel: 010-516 69 48

 

Tjänster

Vi erbjuder en unik, mobil pilotanläggning för biogasförsök.

Hur mycket biogas ger dina substrat? Läs mer om våra utrötningsförsök.

Vi provar och utvärderar avloppsreningsteknik. Läs mer här.

 

 

Ultuna Biogas Center

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) och SLU har ett nära samarbete med fokus på rötning av gödsel och andra substrat från jordbruket.

 

Biogas 3

Jordbruk och livsmedel (f d JTI) är partner i EU-projektet Biogas3.

 

SP Biofuels

Kompetensplattformen SP Biofuels samlar SP-koncernens resurser kring produktion och användning av förnybara drivmedel. Här ingår också Jordbruk och livsmedel (f d JTI).

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se