foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår

Kamp mot tramp
- ökad djurvälfärd för mjölkkor på bete

När storleken på djurbesättningar ökar så ökar också belastningen på betesmarken, särskilt på ytor som ligger nära stallet. JTI testar olika metoder för att minska slitaget.

Lerig och söndertrampad grässvål är
inte bra - varken för djuren eller
mjölkkvaliteten.

Regniga höstar ökar problemen med att marken blir lerig och upptrampad. Den leriga marken leder inte bara till att djuren blir smutsiga och riskerar att halka, utan kan också medföra att man får problem med höga bakteriehalter i mjölken.

Målet för projektet "Kamp mot tramp" är att ta fram ekonomiska och hållbara lösningar som kan minska problemen. Mindre trampskador ger inte bara renare kor och ökad djurvälfärd utan också en bättre arbetsmiljö för djurskötarna. Dessutom minskar risken för att gödsel och jord sköljs ut i närliggande vattendrag.

På Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala har forskarna anlagt betesvallar med fyra olika fröblandningar för att undersöka vilka blandningar som snabbt etablerar sig och som är tramptåliga då korna betar på dem.

Grindhål är hårt belastade ytor i en
beteshage. En armeringsmatta kan
skydda marken mot slitage och
förhindra att korna halkar i lera.

Man testar också hur marken på hårt belastade ytor kan förstärkas med enkla medel genom att bland annat placera ut bark, och armeringsmattor  i grindhål. Metoderna utvärderas och forskarna hoppas kunna ge rekommendationer om hur alternativen bäst används, samt vad de kostar i anläggning och underhåll.

Projektet "Kamp mot tramp" pågår mellan 2012 och 2017 och genomförs i samarbete med SLU (institutionerna HUV och VPE) , och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning.

 

Bilder från fältet 2016

Projektet Kamp mot tramp undersöker hur kornas tramp påverkar betesvallens uthållighet och artsammansättning. Innan kosläpp bestämmer vi hur mycket mat det finns i de fyra olika betesfrövallarna som testas. Vi tar också ut prover för att bestämma betets värde som foder till korna. I Kamp mot tramp testas också hur tramptåliga två markstabiliserande material är.

Foto: Eva Spörndly, SLU (HUV)

Eva Salomon mäter höjden på betet.
Marianne Tersmeden klipper och
samlar upp grönmassa för att
bestämma mängd.
Martin Sundberg mäter storleken
på provytan.

 

 

 

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-05-18

 

Kontaktperson:
Eva Salomon
010 - 516 69 61

 

Publicerat i projektet

Delresultat från projektet har presenterats i ett examensarbete vid SLU:
"Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor - en utvärdering".

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se