foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår

 

Precisionsodling i praktiken:

Nettokarta ska omsätta traktordata
i handfasta odlingsråd

Precisionsodling handlar idag mest om platsspecifik kvävegödsling - att sprida rätt mängd kväve på rätt plats på fältet - men möjligheterna är mycket större än så. Genom att "läsa" traktorer och redskap arbetar JTI för att översätta tekniska mätdata till användbara kartor som hjälper lantbrukare att fatta lönsamma beslut.

Vid mätningar i fält samlas data in från olika fältoperationer. Utifrån mätdata skapas sedan ekonomiska kartor som lantbrukaren kan använda för att fatta lönsamma beslut.

I dag finns stora möjligheter att via maskiners interna, digitala kommunikation få ut information, till exempel bränsleförbrukning och dragkraft, på en specifik plats på fältet. Många maskintillverkare erbjuder också programvaror som tar fram kartor med utgångspunkt från olika traktordata. Men programmen presenterar sällan mer än en karta. Det finns också ett fåtal mer avancerade program på marknaden, men fortfarande är det en bit kvar till en mjukvara som utifrån data kan ge handfasta odlingsråd och användas som praktiskt beslutsunderlag. Det vill JTI:s forskare ändra på.

JTI har den teknik som krävs för att läsa information från maskiners digitala kommunikation via CAN-bus. Även annan utrustning som inte går via CAN-bus, som momentgivare, varvtalsmätare osv, kan kopplas till JTI:s utrustning. (Faktaruta CAN-bus)

Studien genomförs på en svensk gård som praktiserar platsspecifik odling. Här kommer forskarna att analysera lantbrukarnas nuvarande produktionssystem och deras behov av information. Studien omfattar även mätningar för att samla in data i fält. Mätningar görs vid olika fältoperationer (bl.a. jordbearbetning, sådd och skörd) från tre fält över tre odlingssäsonger för att täcka in en hel växtföljd.

De parametrar som har störst betydelse för kostnader och vinster kommer att mätas till exempel: bränsleförbrukning, tid, insatsvaror och maskinkostnader. Utifrån dessa mätdata skapas sedan ekonomiska kartor över olika fälts variationer i nettovinst. Utifrån en sådan karta skulle lantbrukaren kunna fatta beslut om vilka åtgärder som är lönsamma att utföra var på fältet.

En viktig del av JTI:s projekt innefattar samverkan med det europeiska projektet GeoWebAgri som också involverar Finland, Tyskland och Danmark. GeoWebAgri-projektet ska analysera och utveckla en IT-infrastruktur för hantering av rumsliga data, både när det gäller jordbruksmaskiner och beslutstöd för jordbruket.

JTI:s projekt, som finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning heter "Bättre beslutsstöd i spannmålsodlingen med platsspecifik ekonomisk nettokarta" och ska slutredovisas 2015.

 

 

 

 
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2015-04-07

 

Kontaktperson:
Mikael Gilbertsson
010 - 516 69 34

 

CAN (eller CAN-buss) är en digital standard som gör det möjligt för olika delar av ett fordon att kommunicera med varandra. CAN buss-systemet används för att styra en maskins funktioner och levererar data till maskinens övervakningssystem. Genom CAN- bussen passerar information mellan förare och maskin, mellan maskinens komponenter eller mellan olika maskiner.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se