foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår >>

Forskning för ett fossilfritt jordbruk

Skördetröska
Varje år används 270 000 kubikmeter diesel för att driva jordbrukets maskiner. Oljeberoendet gör branschen och Sverige sårbart.

På knappt hundra år har Sverige gått från det självförsörjande jordbruket till ett jordbruk som är kraftigt beroende av fossil energi.

JTI forskar för att minska beroende av fossil energi inom jordbruket och för att den energi som tillförs ska utnyttjas maximalt. Det tjänar både miljön och ekonomin på.

Idag används ungefär
270 000 kubikmeter diesel per år som drivmedel i det svenska jordbruket. Torkning av spannmål är energikrävande, liksom det krävs mycket energi i höns- och svinstallar.

70 procent av den direkta energi som används inom jordbruket har fossilt ursprung. Till det kommer den indirekta energianvändningen. Det behövs till exempel stora mängder fossil energi för att tillverka handelsgödsel och balplast.

Sol-el och eldrivna traktorer

Att ersätta fossila bränslen med alternativa energiformer är ett viktigt steg på vägen mot ett fossilfritt och klimatsmartare jordbruk. Att utnyttja lantbrukens stora takytor för produktion av solel kan vara en sådan lösning. Med stöd från Energimyndigheten kartlägger JTI nu potentialen för solel på svenska jordbruk, och tar fram affärsmodeller och finansieringslösningar.

JTI:s forskare hoppas också kunna ersätta diesel med el. I en förstudie utreds möjligheten att använda batterier - eventuellt i kombination med dieselhybridteknik - på mindre lastmaskiner. Alltså en typ av maskiner som används i gårdsnära miljöer, till exempel för foderhantering på djurgårdar. Målet är att ta fram en demonstrationsmaskin och pröva den i verklig miljö.

Effektivare energianvändning

Genom att spara energi - energieffektivisera - kan man också minska sitt beroende av fossil energi. JTI arbetar med energieffektivisering på gårdsnivå. Vi håller bland annat kurser i sparsam körning, och arrangerar utbildning av instruktörer. Genomförda utbildningar visar att det finns stor potential till minskat bränsleförbrukning om man ändrar beteende och körsätt.

 

JTI:s kompetens inom energiförsörjning

• Utveckling och användning av biodrivmedel
• Produktion av biogas
• Energieffektivisering
• Transporter från jord till bord
.......o Logistik
.......o Energioptimering
• Elektrifiering av transporter i jordbruket

Läs mer om arbetsområdet energi >>

 

 

JTI verkar aktivt för att sprida information om bioenergi och energieffektivisering. Vid JTI produceras Bioenergiportalen.se, en digital kunskapsbank som ska stimulera omställningen till förnybar energiproduktion.

 

 

 

 

 


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2014-06-03

 

Kontakt


Ann Segerborg-Fick

Chef Energisektionen
010 - 516 69 14

 

Energibrist kan
leda till svält

En plötslig brist på fossila bränslen kan leda till svält i Sverige. Det konstaterade JTI:s forskare i en rapport hösten 2013, som fick stort genomslag i media.

Svält i Sverige vid oljekris
(Ny Teknik 2013-11-13)

Livsmedelbrist i Sverige
(JTI:s forskare Ola Pettersson, intervjuas i radio programmet Gomorron, Världen! 2013-12-22)

Fossila bränslen gör jordbruket sårbart
(Forskning och framsteg 2013-12-27)

 

Film

Har vi mat på bordet om oljekranarna stryps?


Se Ola Pettersson berätta om
hur vår livsmedelsförsörjning
klarar en energikris.
Föredrag från SP-dagen, april 2014.

 

Publicerat

JTI-rapport 410
Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi (pdf)

JTI-rapport 401
Energiåtervinning från mjölkkylning (pdf)

JTI-rapport 392
Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning
(pdf)

Uppdragsrapport till Jordbruksverket
Kartläggning av jordbrukets energianvändning (pdf)

 

 


 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se