foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår >>

Future Toilet Fashion
- nytänk för hållbara avloppslösningar

Varje år spolar vi bort växtnäring, energi- och dricksvatten värda miljontals kronor via våra avlopp, resurser som skulle kunna tas tillvara med andra typer av toaletter och ett alternativt sanitärt system. Med projektet Future Toilet Fashion vill JTI väcka innovationskraften på avloppsområdet.

Både nationellt och internationellt växer insikten om att vi måste skapa ett hållbarare samhälle. En hållbar avloppshantering utgör en viktig del i den utmaningen.

En hållbar avloppslösning:

 • Är något folk vill ha

  Nya gröna teknologier lider i vissa fall tyvärr av brister när det gäller funktion eller komfort. En hållbar teknik måste vara socialt accepterad och ekonomiskt försvarbar annars har den ingen framtid.
 • Tar vara på näringen

  Enligt vissa beräkningar är växtnäringen i avloppsvattnet i Sverige värd mer än 600 miljoner kronor varje år. Bara en bråkdel av den näringen kommer till nytta, och istället för att återföras till åkermark riskerar kväve och fosfor att övergöda våra vattendrag. En hållbar teknik ger ren och säker näring till jordbruket.
 • Skiljer på nyttigt och onyttigt

  Dagens reningsteknik har svårt att leva upp till kraven på en giftfri miljö. Det är komplicerat att ta vara på de nyttiga resurserna och samtidigt rena ett stort vattenflöde. Giftiga ämnen riskerar att hamna i slammet eller följa med ut till våra sjöar och hav. Om toalettavfallet redan från början avskiljs från avloppsvatten från disk och tvätt skapas bättre förutsättningar för att återvinna nyttigheter och samtidigt oskadliggöra giftiga ämnen.
 • Tar vara på energin

  I urin och fekalier finns stora mängder energi lagrad, men dagens vattenbaserade avloppssystem minskar möjligheterna till effektiv energiutvinning. Reningsverksslam används visserligen ofta för att göra biogas, men mycket av energin i avloppsvattnet går förlorat i den syresatta nedbrytningsprocessen. Ökande krav på reningsverken riskerar också att leda till större behov av energi och resurser i framtiden.
 • Hushållar med vatten

  I en konventionell vattentoalett används fyra liter vatten för spolning av toalettstolen. En stor del av de vattenmängderna fyller ingen annan funktion än som transportmedel för avfallet. Rent vatten är – globalt sett – en bristvara. En vattensnål och hållbar teknik kan bli verkligt attraktiv på världsmarknaden.

 

Future Toilet Fashion ska stimulera innovationsprocessen för toaletter i ett icke vattenburet avloppssystem som kombinerar vattensnålhet med teknik som gör det möjligt att ta vara på näringen och energin i restprodukterna.


Nyckelteknologi: toaletten

Hur ska vi gå på toaletten i framtiden?
Future Toilet Fashion söker svaret
på den frågan.

Fokus i projektet ligger på toaletten. Utvecklingen när det gäller grundfunktionen hos en toalett har länge stått i stort sett stilla. Visst finns det idag alternativa toalett- och avloppslösningar: snålspolande toaletter, källsorterade toaletter och vakuumsystem osv men tekniken har haft svårt att slå igenom.

Idag finns de alternativa lösningarna främst inom smala nischmarknader där det kan vara okey att kompromissa med brukaraspekterna. I vanligare miljöer gör den befintliga infrastrukturen för avloppshantering att drivkrafterna till förändring hittills har varit små.

Future Toilet Fashions utgångpunkt är att toaletten är en nyckelteknologi, och att innovativa toalettlösningar kan bana väg för helt nya systemlösningar på avloppsområdet som helhet. En sådan toalett måste – om den ska vara attraktiv på marknaden – uppfylla alla de krav på funktion och komfort som konsumenterna ställer och gärna addera något ytterligare positivt för användaren.

Förutsättning: branschsamverkan

JTI har lång erfarenhet på avloppsområdet och har bland annat jobbat med frågor om urinseparering, våtkompostering av källsorterat avlopp, rötning och slamhantering. I FutureToilet Fashion vill JTI förmedla vilken viktig roll byggbranschen och tillverkare av sanitärt porslin har i utvecklingen av hållbara avloppssystem.

De riktigt intressanta framtidslösningarna inom avloppshantering kräver branschsamverkan. Future Toliet Fashion ska sammanföra beställare med teknikutvecklare, anordna workshops och hitta samverkansformer för framtiden.

Möjlighet: lönsamma affärer

Marknaden för sanitära system är värdsomspännande. Utvecklingsländerna vill ha den bekvämlighet som industriländernas vattenburna avloppssystem erbjuder, men bristen på rent vatten gör dem ofta olämpliga. Samtidigt växer intresset i industriländerna för mer hållbara lösningar.

Vägen från ett välkänt vattenburet avloppssystem till något nytt och okänt kan dock kännas allrför lång. Vad skulle krävas för att du som investerare, teknikutvecklare eller stadsplanerare skulle vara redo att gå in i en teknik som kullkastar gängse normer för avloppshantering? Detta vill Future Toilet Fasion ta reda på.

Future Toilet Fashion har finansierats av Energimyndigheten, som har regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling på miljöteknikområdet.

Förstudien genomfördes tillsammans med Urban Water och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och avslutades 2014.

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2015-11-11

 

Kontakt

David Eveborn

010- 516 69 58
david.eveborn@jti.se

 

Slutrapport:

Future Toilet Fashion - En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering

 

SvD Brännpunkt

Fel att spola bort gödsel värt miljoner

I mer än hundra år har vi spolat bort vårt toalettavfall med vatten. Nu är det hög tid att ställa om mot en hållbar toalettlösning, ett källsorterande avloppssystem som gör det möjligt att bättre ta vara på näringsämnen, utvinna energi, bidra till renare sjöar och hav och att spara på rent vatten.

Läs debattartikeln undertecknad av JTI, SP pch LRF som publicerades på SvD:s debattsida den 14 mars 2015 >>

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se