foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår >>

Nutrinflow
- för innovativ vattenförvaltning
och ett blåare Östersjön

En våtmark kan vara ett sätt att minska
växtnäringsläckage från åkermark.
Foto: Per Lindmark


Väl fungerande dränering är en förutsättning för bra skördar och en effektiv jordbruksproduktion.

På dränerade åkrar får växternas rötter god tillgång till syre och marken ger bra bärighet åt jordbrukets maskiner.

Vissa jordar är naturligt dränerande, men mer än hälften av Sveriges åkermark är beroende av olika typer av markavvattning som dräneringsrör, diken och invallningar.

Systemen spelar en viktig roll för jordbruksmarkens bördighet men även för den naturliga reningen av kväve och fosfor. En dåligt fungerande dränering kan ge växtnäringsförluster och därmed bidra till övergödning av Östersjön.

Bättre dränering
- mindre läckage

Många av dräneringssystemen på jordbruksmark i Sverige, Finland och de baltiska länderna är gamla och behöver renoveras. I Sverige uppger lantbrukarna att en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras.

Projektet Nutrinflow ska visa hur en innovativ vattenförvaltning i jordbrukslandskapet kan utformas på ett sätt som minskar förlusterna av växtnäring. Samtidigt ska också jordbrukets lönsamhet behållas och landskapets naturkvaliteter stärkas.

Lokalt engagemang för nya lösningar

Genom erfarenhetsutbyte, workshops och lokalt engagemang ska projektet ta fram nya, innovativa lösningar och sprida kunskap om dessa. Det kan handla om klassiska dräneringslösningar som öppna diken och täckdikning, men även tvåstegsdiken, metoder för dikesrensning och om strategier som även innefattar våtmarker och skyddszoner.

I projektet ingår fyra pilotområden, två i Lettland, ett i Lovisa i södra Finland, och ett i Östergötland - Vadsbäcken i Norrköpings kommun. Här ska markägare och övriga intressenter diskutera sig fram till bra åtgärder, gärna innovativa, som sedan genomförs i området. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Finland och Lettland blir de goda exempel i arbetet med att förbättra Östersjöns vatten.

Projektpartners:

Projektet genomförs i samarbete mellan: ProAgria, Finland (projektkoordinator), JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings stad, Zemgale Planning Region, Lettland, Union Farmers´ Parliment, Lettland, Latvia University of Agriculture, Jelgava Local Municiplaity, Lettland, Lovisa stad, Finland, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Finland

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-04-08

 

 

Följ projekt på Facebook!

https://www.facebook.com/nutrinflow

 

Kontaktuppgifter

Ola Palm, projektledare JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ola.palm@jti.se

Per Lindmark, projektledare Länsstyrelsen i Östergötland, per.lindmark@lansstyrelsen.se

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se