publicerat_40.jpg

RKA 25 Hantering av matavfall i storkök -ett pilotförsök

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Edström Mats, Malmén Linda, Torén Anna, Ringmar Anders, Palm Ola
År: 2001
Dagens hanteringssystem för blandat avfall från restauranger, livsmedelsaffärer och livsmedelsgrossister är inte anpassat för att hantera källsorterat matavfall. Används rullkärl för matavfallet blir dessa mycket tunga att hantera för både personal och renhållare. Vanligen används traditionella sopbilar för att hämta matavfallet som ofta är mycket vått. Dessa sopbilar är inte täta, vilket leder till att matavfall kan läcka ut vid lastning av sopbilen liksom vid transport till anläggningen för avfallsbehandling. För att hanteringen av matavfallet ska vara miljömässigt acceptabel bör det kyllagras och hämtas ofta. På grund av bristerna i dagen hanteringssystem för matavfall finns det behov av nya alternativa uppsamlingssystem.

Syftet med projektet har varit att studera och utvärdera ett nytt hanteringssystem för matavfall som genereras i storkök, där matavfallet anpassats för behandling i en biogasanläggning.

Projektet initierades inom programmet "SMF-Utveckling" vid JTI. Syftet med SMF-Utveckling är bland annat att knyta små och medelstora företag närmare forskningen inom det egna forsknings- och utvecklingsområdet, samt att förbättra företagens arbete med produktutveckling och framtagande av nya produkter.

Disperator AB är ett företag som huvudsakligen producerar kökskvarnar för finfördelning av matavfall. Företaget har tagit fram en ny prototyp på en maskin som är anpassad för att användas vid storkök, restauranger och livsmedelsaffärer som infört källsortering på matavfall. För att utvärdera denna maskin har den installerats vid Medirest Måltidsservice i Uppsala.

Ett nytt uppsamlingssystem för matavfall vid en restaurang måste vara acceptabelt för de aktörer som arbetar med transport, behandling av avfallet och tillsyn av verksamheten. Därför har även Tekniska kontoret i Uppsala, Tekniska Verken i Linköping, Miljökontoret i Uppsala och Uppsala Kommun Entreprenad (Renhållarna) deltagit i projektet. På så sätt har hela kedjan kunnat belysas, från restaurangen där matavfallet genereras till behandlingen i en biogasanläggning.

Matavfallet har finfördelats och transporterats via rörledningar till en lufttät tank. Där har syrabildande bakterier snabbt sänkt pH-värdet i matavfallet som därmed blev lagringsdugligt under en längre period. Under projektets gång har Disperator AB genomfört ett betydande utvecklingsarbete på sin prototyp för sönderdelning av matavfall, för att anpassa den till Medirests verksamhet. Dess kapacitet att finfördela matavfall och transportera iväg det till lagringstanken var upp till 10 kg/minut. Under maj tillfördes totalt ca 8 ton finfördelat matavfall till tanken utan att den tömdes. Under denna period var pH-värdet under 4 och tankens temperatur var 13-18oC. De allmänna bakterieanalyser som genomfördes visade inte på någon tillväxt av mikroorganismer under lagringen och ingen generering av besvärande lukt kunde spåras till lagertanken. Tanken har dels tömts med en vakuumtankbil, dels har tömning skett genom att hela tanken lastats på en lastväxlarbil och transporterats till en biogasanläggning för tömning där.

De slutsatser som kan dras från försöket är att för den studerade restaurangen har det nya hanteringssystemet för matavfall varit bättre än det gamla hanteringssystemet ur arbetsmiljö-, hygien- och luktsynpunkt. Intervallen mellan hämtningstillfällena för matavfallet har kunnat förlängas, vilket medfört att transportbehovet reducerats. Eftersom matavfallet finfördelades minskade behovet av förbehandling vid en biogasanläggning. Personalens tidsbehov för hantering av matavfallet vid Medirest ökade något under utvärderingsperioden. Eftersom systemet varit i drift så kort tid finns det fortfarande ett flertal åtgärder att vidta för att anpassa personalens arbetsrutiner till processorns (Disperators prototyp för sönderdelning av matavfall) funktion. När det nya avfallssystemet helt integrerats i hanteringen av restaurangens matavfall finns förutsättningar för en viss tidsvinst, huvudsakligen genom att transport och rengöring av rullkärl kan undvikas. Frågan huruvida det nya hanteringssystemet är ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot tidigare system har inte kunnat besvaras under detta projekt.

Antal: Ladda ner 431 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se