publicerat_40.jpg

RKA 23 Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Baky Andras, Malmén Linda, Thyselius Lennart
År: 2000
I föreliggande projekt studeras avfallshanteringens miljöeffekter och resurs-användning i kommunerna Falun och Borlänge. Fyra olika scenarier studerades och jämfördes med varandra:

  • scenario 1: nuvarande avfallshantering
  • scenario 2: förändrad servicegrad för förpackningsinsamling
  • scenario 3: förändrad värme- och elproduktion
  • scenario 4: samordning av Faluns och Borlänges avfallshantering

Studerade miljöeffekter var växthuseffekt, försurning, övergödning och marknära ozon (orsakat av flyktiga organiska ämnen [VOC] respektive kväveoxider [NOx]). Studerad resursanvändning var omsättning av energi och växtnäring. Systemets flöden av tungmetaller till luft, mark, vatten, kvar i deponi samt kvar i material redovisas.

Studien har utförts i form av en systemanalys där de fyra scenarierna jämförts med varandra med avseende på ovan nämnda parametrar. Det datorbaserade simuleringsverktyget ORWARE (ORganic WAste REsearch model) har använts.

Resultaten från systemanalysen visar generellt små skillnader mellan scenario 2 och nuläget (scenario 1). Vad beträffar potentiell växthuseffekt är det inte någon större skillnad för scenarierna 3 och 4 jämfört med nuläget. Såväl försurning som övergödning minskar med ca 40 % i scenario 3 och ca 5 % i scenario 4 jämfört med nuläget. Potentialen för bildning av marknära ozon orsakat av VOC minskar med ca 25 % i scenario 2 och ca 10 % i scenario 3 jämfört med nuläget. Utsläpp av kväveoxider minskar med ca 45 % i scenario 3 och ca 6 % i scenario 4 jämfört med nuläget.

Resursanvändningen minskar med ca 15 % i scenario 2, knappt 70 % i scenario 3 och ca 5 % i scenario 4 jämfört med nuläget. Samtliga scenarier har en positiv energibalans, vilket främst beror på energin i form av värme som erhålls vid förbränning av avfall. Mängden producerad kompost från Fågelmyran skiljer sig inte nämnvärt åt mellan scenarierna. I scenarierna 2 till 4 minskar flödet av bly och kadmium till deponi jämfört med nuläget, medan flödet av kvicksilver är relativt oförändrat. Med utgångspunkt från studiens resultat har följande slutsatser dragits:

  • Förbättrad rökgasrening vid Bäckelund eller transport av avfallet till Högdalen i Stockholm för förbränning (scenario 3b respektive 3a) ger de största miljö-vinsterna och den lägsta användningen av resurser.
  • Gemensam avfallshantering med utökad optisk sortering (scenario 4) är positivt ur miljösynpunkt.
  • Det är små skillnader mellan ett system med återvinningsstationer och ett med fastighetshämtning. Detta under förutsättning att samma fordon hämtar vid fastighetshämtning som vid återvinningsstationer. Ekonomi och logistik avgör vilket system som bör väljas.
  • De långväga transporterna av avfall har en relativt liten påverkan på miljön.
  • Insamlingen av avfall innebär en större negativ miljöpåverkan än de långväga transporterna.

Antal: Ladda ner 171 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se