publicerat_40.jpg

R 422 Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Carina Gunnarsson, Alf Gustavsson, Ida Norberg, Johanna Olsson
År: 2014
Idag produceras i Sverige 1,6 TWh energi från biogas och landets teoretiska biogaspotential från jordbruket är 13,5 TWh per år. Av den potentialen är drygt hälften energigrödor och resterande halm, gödsel och växtodlingsrester. En outnyttjad restprodukt är kasserade och överblivna ensilagebalar som skulle kunna tas tillvara genom rötning. Syftet med detta projekt var därför att undersöka om och hur ett kvittblivningsproblem kring kasserat och överblivet ensilage för lantbruken kan vändas till en resurs för energiutvinning. Målet var att ge förslag på utformning av hanteringskedjan för kasserat och outnyttjat grovfoder från lager till inmatning i biogasanläggningen samt att undersöka om idén är ekonomiskt intressant. Projektet genomfördes av JTI tillsammans med Agroväst som en fallstudie för Lidköping Biogas som delvis baserar sin biogasproduktion på grödor och även är intresserade av ensilagebalar som substrat. Projektet genomfördes i följande steg: regional analys, hantering och förbehandling av ensilagebalarna samt utformning av logistikkedja och affärssystem.

I den regionala analysen uppskattades mängderna kasserade och överblivna ensilagebalar i fem kommuner runt Lidköping. Om 1 % av totala mängden rund¬balar antogs vara överblivet eller kasserat resulterade det i nästan 3600 balar per år. I projektet genomfördes även intervjuer med 20 lantbrukare i området. De flesta lantbrukare var positivt inställda till att leverera ensilagebalar för biogasproduktion, men mängden av såväl kasserade som överblivna balar varierade mycket mellan olika år.

För att få en uppfattning om hur ensilagebalarnas kvalitet och biogaspotential varierade provtogs en kasserad och en överbliven bal på 10 gårdar i fallstudieområdet. Enligt resultaten från analysen går det inte att dra slutsatsen att energiinnehållet eller metanpotentialen skulle vara lägre bara för att det finns mögelskador på en ensilagebal.

En kunskapssammanställning gjordes av metoder för förbehandling och sönderdelning av långstråigt material. Därefter genomfördes praktiska tester med fokus på torr mekanisk sönderdelning med målet att uppnå en strålängd av 1 cm på 90 % av material, enligt önskemålet från Lidköping Biogas. De testade metoderna var fläkthack, kross, exakthack samt en våt sönderdelning. Ingen av metoderna nådde målet att sönderdela ned till 1 cm för 90 % av materialet. Men med kross och exakthack sönderdelades cirka 75 % till 4,5 cm eller kortare. Genom modifiering och effektivisering av maskinerna skulle sönderdelningen och kapaciteten kunna förbättras.

Den logistikkedja med lägst kostnad för att samla in ensilagebalarna i fallstudieområdet bestod av lastning av ensilagebalarna på gården, transport med lastbil till biogasanläggning, borttagning av plast och nät, mekanisk torr sönderdelning före inmatning i biogasanläggningens befintliga inmatningssystem. För sönderdelning med en kross, som bedömdes ha det bästa resultatet ur ett praktiskt genomförbart perspektiv, beräknades kostnaden för lastning på gården till och med sönderdelning till 1,0 kr/kg ts. Vid mellanlagring med extra omlastning och transport ökade kost-naden för logistikkedjan till 1,1 kr/kg ts. Om lantbrukaren ska få en ersättning för balen ökar kostnaderna ytterligare, dock kan de inte räkna med att få betalt för balarna.

Ett affärssystem för att samla in balarna kan förslagvis byggas upp kring en entreprenör som fungerar som en länk mellan lantbrukarna och biogasanläggningen. Entreprenören ansvarar för insamling av balarna och sönderdelningen av ensilaget samt levererar det i önskad kvalitet till biogasanläggningen. Kostnadsmässigt är det mest fördelaktigt om sönderdelningen kan ske nära biogasanläggningen, det talar för en mobil sönderdelningsutrustning som kan flyttas mellan olika anläggningar. De resultat som framkom i studien visar att det finns goda möjligheter att ta tillvara överblivet och kasserat ensilage som substrat till biogasproduktion.

Ladda ner 2,87 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se