publicerat_40.jpg

R 421 Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Alf Gustavsson, Mats Edström
År: 2014
På fyra gårdar med mjölkkor samlades uppgifter in om antal djur och lagringsvolymer för flytgödsel samt övriga produktionsförhållanden. Två av gårdarna hade konventionell mjölkning i mjölkningsavdelning och två gårdar hade mjölkningsrobot (AMS/VMS). Prover på flytgödsel direkt från stallet togs från varje gård och gödselns torrsubstans analyserades. Gödselproverna togs i pumpbrunnen vid stallbyggnaden, innan gödseln pumpades vidare till lagringsbehållaren.

Den årliga gödselproduktionen från mjölkkorna som samlades upp av utgödslings¬systemet beräknades med ledning av antalet mjölkkor och besättningens mjölkavkastning. Typ av mjölkningssystem och stallstorlek användes sedan för att beräkna hur stora volymer av disk- och spolvatten som via utgödslingssystemet slutligen hamnar i flytgödseln.

Analyser gjordes för varje gård på hur mycket flytgödselns torrsubstanshalt skulle kunna öka genom att hantera disk- och spolvatten separat. Exempel på hur detta kan lösas redovisas med enkla ritningar för varje gård.

Studien visar att en separat hantering av disk- och spolvatten gör det möjligt att öka torrsubstanshalten på flytgödseln. På de gårdar som ingick i studien skulle flytgödselns torrsubstanshalt därigenom kunna ökas med 1,7 till 3,4 procentenheter. Gårdarna med robotmjölkning har de högsta värdena. Den slutliga torr¬substanshalten på den avvattnade flytgödseln beräknades till mellan 7,6 och 12,7 procent för de studerade gårdarna.

Ladda ner 551 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se