publicerat_40.jpg

Future Toilet Fashion - En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Ida Sylwan, David Eveborn, Johanna Ulmanen
År: 2014
Projektet Future Toilet Fashion har utgjort en förstudie kring möjligheterna för innovation och tekniksprång på toalettområdet. Toaletten har identifierats som en nyckelteknologi för nya sanitära system som, i kontrast till konventionella självfallssystem, inte är beroende av vatten som transportör av avfall. Fördelarna i ett sådant sanitärt system sammanfattas i att:

• källsorterat toalettavfall hanteras på ett sätt som i större utsträckning tillgodogör avfallets innehåll av energi och näring som en resurs
•delar av samhällets avloppsreningsbehov uteblir och utsläppen till vattenmiljön minskar
•vattenbehovet minskar

Projektets målsättningar har handlat om att göra en nulägesanalys där befintliga utvecklingssatsningar och innovationer beskrivs. Denna nulägesanalys har legat till grund för analys av möjliga åtgärder som kan stimulera en ökad innovation. Studien har satt toaletten i fokus, men då toaletten normalt ingår i ett större system har också infrastrukturen kring toaletten inkluderats - utvecklingen av nya toaletter och ny infrastruktur måste gå hand i hand.

Projektet har pågått maj-dec 2014. I projektgruppen har JTI, Urban Water Management AB samt SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingått. Genom-förandet har huvudsakligen baserats på intervjuer, uppgifter ur litteratur samt en workshop som hölls inom projektet i nov 2014. För analysen har inspiration hämtats ur det systemanalytiska ramverket TIS.

Nulägesanalysen beskriver ett antal platser där alternativa avloppslösningar byggts ut eller planerats. Många aktörer är involverade eller påverkas av valet av avloppssystem på den specifika platsen. Drivkraften för att testa nya lösningar har historiskt kommit från både boende, fastighetsbolag, byggbolag, VA-huvudmän, miljöförvaltningar och markägare. Dock saknas nationella mål som konkret styr utvecklingen, och legitimiteten för nya lösningar är i många fall låg hos både brukare, fastighetsbransch och VA-huvudmän. I och med att antalet alternativa avloppssystem som byggts är litet saknas i hög grad erfarenheter av installation och drift av andra system än det konventionella, baserat på vattentoalett och självfallssystem. Då den kommunala organisationen är uppbyggd efter avlopps-system som genererar avloppsvatten finns också barriärer för kommunikation och organisering kring ett potentiellt system där avloppsvattnet istället delas upp i delflödena BDT-vatten och toalettavfall. Det finns idag platser i landet där toalettavfall genereras och återförs till åkermark. Dock är erfarenheterna fortfarande begränsade.

De viktigaste åtgärderna för ökad innovation som identifierats är att:

• Klargöra samhällsekonomiska fördelar med vattensnåla klosettvatten-avskiljande avloppssystem, genom forskningsinsatser som tar ett nytt grepp i frågan.
• Skapa en nationell målbild som tydliggör de källsorterande avloppens roll i framtidens bebyggelse och avloppssystem.
• Öka samverkan mellan de aktörer, kommunala aktörer och marknads-aktörer, som påverkar och påverkas av valet av avloppssystem.
• Etablera demonstrationer/case där nya lösningar kan utvärderas och utvecklas.
• Skapa ekonomiska incitament för hela kedjan av aktörer som involveras i systemomvälvande utvecklingsinitiativ genom exempelvis stöd och investeringsbidrag under utvecklings- och innovationsupphandlings-processer.

Ladda ner 1,32 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se