publicerat_40.jpg

Redskap för att hindra direktkontakt mellan kroppsdel och skördetröskans rörliga komponenter, SLO

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Gunnar Lundin, Niklas Adolfsson
År: 2014
En grundregel vid arbeten med maskiner är att dessa skall vara frånslagna vid servicearbeten o. dyl. Inom jordbruket är risken ändå stor att kroppsdelar ofrivilligt kommer i kontakt med rörliga maskinkomponenter. Tillbud och olyckor uppstår bl.a när material från mark eller gröda snabbt och enkelt önskas avlägsnas från den tekniska utrustningen. Den utlösande faktorn är att man använder sin egen kropp i anslutning till den maskinkomponent som är i rörelse i stället för ett redskap. Den egna kroppen är ju närmast ”till hands”.

Undersökningen syftade till att minska de personskador inom jordbruket som orsakas av kroppskontakt med rörliga maskindelar. Detta för att reducera såväl inkomstbortfall som personligt lidande.

Inom projektet utvecklades ett redskap för att avlägsna material som ansamlats vid rörliga maskindelar. Undersökningen fokuserade på ett av de arbeten inom jordbruket som kan orsaka betydande kroppsskador nämligen skördetröskning.

Utformningen av redskapet gjordes främst med tanke på dess huvuduppgift, att lösgöra material vid rörliga maskindelar. Samtidigt eftersträvades att utrustningen även skulle kunna vara till nytta i fler situationer i tröskarbetet. Detta för att erhålla ökad acceptans för användning liksom för att skapa ytterligare säkerhet och komfort.

För att klara olika arbetssituationer ansågs redskapets flexibilitet vara betydelsefull. Som handhållen enhet valdes därför ett teleskopiskt skaft av en typ som allmänt saluförs i detaljhandeln för trädgårdsutrustning. Till det valda teleskopskaftet fanns ett stort urval av tillbehör. Ett av dessa verktyg modifierades till en skrapa med bearbetande enhet i plexiglas. För montering på skördetröskan användes redskapsfästen av standardtyp som kombinerades med starka magneter.

Teleskopskaft, skrapa och redskapsfästen provades på sex gårdar under skördesäsongerna 2013 och 2014. Under denna tidsperiod rådde i huvudsak måttliga vattenhalter på försöksgårdarna. Därför uppkom inte vid något tillfälle den typ av risksituation som utrustningen ursprungligen var framtagen för d.v.s. materialansamlingar intill rörliga maskindelar. Detta till trots förblev inte redskapen outnyttjade utan kom till användning i första hand för att underlätta rengöring av olika enheter på skördetröskan bl.a. uppsamlingsplan, såll och stenficka.

I samverkan mellan berörda lantbrukare och forskare samt JTI:s verkstad skedde under projektets gång en kontinuerlig utveckling avseende redskapets utformning och användningsområden. Bland annat inkluderades fler verktyg: Utrustning för rengöring av halmskakarnas perforerade ytor, aggressivt verktyg för hårt sittande orenheter, samt utrustning för att (utan klättrande) rengöra fönster och justera backspeglar. Det är dock rimligt att anta att det föreligger utrymme för ytterligare förbättringar av konceptet. Exempelvis i linje med de förslag som framkom från lantbrukarna efter det att försöken i fält avslutats

Även om undersökningen avsåg att utveckla och prova redskapet i samband med skördetröskning visade det sig att utrustningen, när den väl fanns på gården, fick ytterligare tillämpningar. Gemensamt för dessa var att klättring på stegar, arbete i lastarskopor etc. eliminerades.

Beträffande kostnader för den framtagna utrustningen uppgår priset för materialinköp till i storleksordningen 1 000 kronor. Med tanke på den potential för ökad säkerhet och komfort som redskapet innebär får investeringen anses som måttlig.

En förhoppning är att den framtagna utrustningen eller utvecklade varianter av denna kommer att anammas av handeln till att medfölja vid leverans av maskiner till lantbrukarna. Andra tänkbara kanaler är att företag och institutioner som levererar förnödenheter, rådgivning eller försäkringar till lantbruket under förmånliga villkor tillhandahåller utrustningen som good-will skapande åtgärd.

Ladda ner 1,09 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se