publicerat_40.jpg

RKA 21 Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Nilsson Sören
År: 2000
I detta examensarbete, som utförts på uppdrag av Landstinget Halland, har en för-studie angående uppförandet av en gårdsbaserad biogasanläggning på Plönninge naturbruksgymnasium genomförts. I rapporten ingår litteraturstudie och inventering av lämpliga rötningssubstrat inklusive satsvis utrötning av hästgödsel och svampkompost (odlingssubstrat för champinjoner). Vidare har det utförts en grov dimensionering av två alternativa storlekar med förslag på huvudkomponenter i en gårdsbaserad biogasanläggning på Plönninge, samt en ekonomisk kalkyl över investering och drift av biogasanläggningen och en ekonomisk känslighetsanalys.

Som grund har det koncept som används i tyska nybyggnationer använts på grund av att det byggts minst 200 gårdsbaserade biogasanläggningar där under de senaste 2-3 åren. Det "tyska" konceptet baseras på en platsgjuten stående rötkammare av betong som byggs på samma sätt som en flytgödselbehållare, där taket antingen består av ett gjutet betonglock eller en flexibel membrantäckning av gummimaterial som även kan fungera som gaslager. Den producerade biogasens dominerande användningsområde är elgenerering i en så kallad dual-fuelmotor som är en något modifierad dieselmotor vilken använder diesel som tändbränsle (utgör ca 10 % av bränsleblandningen).

I litteraturstudien har dels en allmän del, dels en mer specifik del genomförts. Den specifika delen omfattar rötkammare inklusive membrantäckning, propeller-omrörare, gaspanna och gasmotor. I den ekonomiska kalkylen, som bygger på ett mycket lågt investeringsbehov motsvarande att anläggningen kan uppföras till en lika låg kostnad som i Tyskland, har erforderligt värmepris räknats ut om biogasen förbränns i en gaspanna respektive erforderligt elpris om en dual-fuelmotor används och den producerade värmen värderas lika som värme producerad från olja. Dessa har sedan jämförts med nuvarande energipris för uppvärmning med olja respektive el från nätet. Kalkylen visar att elgenerering i dual-fuelmotor på Plönninge är mycket dyrare än köpt el, medan värmeproduktion i gaspanna är 15-30 % dyrare än att producera värme från olja utan något bidrag.

I känslighetsanalysen analyserades vilket investeringsbidrag som behövs för att täcka drifts- och kapitalkostnaden där producerad värme värderas som olja och el värderas som köpt el. Vidare studerades den ekonomiska konsekvensen av att röta avfall som ej kräver avancerad förbehandling och har en relativt hög gasproduktion i stället för hästgödsel. Med dessa förutsättningar kan kostnaden för uppvärmning med biogas bli lägre än för uppvärmning med olja, speciellt om en behandlingsavgift kan erhållas och kostnaden för förbehandling är låg.

Antal: Ladda ner 513 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se