publicerat_40.jpg

RKA 52 Reningseffektivitet hos BDT-anläggingar för små avlopp -Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats Johansson, Amelia Morey Strömberg
År: 2015
Projektet ”Metod för provning av BDT-reningsanläggningar” initierades utifrån behovet och efterfrågan av en nationellt accepterad metod för utvärdering av reningseffekt hos förtillverkade BDT-reningsanläggningar (paketlösningar med ett definierat utlopp) för användning vid små avlopp (upp till 50 personer). Känne-dom om en reningsanläggnings förväntade effekt på miljöbelastande föroreningar och smittämnen ger, tillsammans med kunskap om lokala förutsättningar, underlag för tillståndsbedömning.

Projektet har haft stort fokus på sammansättningen hos orenat BDT-avloppsvatten, för att sätta lämpliga randvillkor för inkommande vatten i samband med provning. Fältprovtagning har utförts vid enskilda anläggningar och gemensamhetsanläggningar längs med kusten i Norrtälje, där avloppslösningar med enbart BDT-rening (inget påkopplat klosettavlopp) är vanligt förekommande. Dessa provtagningar har gett en viss indikation och framförallt underlag till resonemang inom projektet. Projektets begränsade omfattning har dock inneburit att kännedomen om dessa provtagningspunkter inte har varit fullständig.

Ytterligare kunskap om variationen i sammansättning hos orenat BDT-avloppsvatten har inhämtats genom litteraturstudier. Det kan konstateras att merparten av publicerade data från Norden kommer från provtagning som utfördes innan förbud mot användning av fosfater i tvätt- och maskindiskmedel infördes. Detta betyder att det finns en särskild osäkerhet gällande hur fosforhalter i orenat BDT-vatten varierar idag.

Andra viktiga aspekter i utformningen av en provningsmetod är hur provningens omfattning ska avgränsas, exempelvis hur stort antal provtagningar som ska krävas. Denna och andra aspekter har diskuterats med teknikleverantörer och myndigheter i samband med möten och workshops som genomförts inom projektet. Det har också varit möjligt att ge skriftliga synpunkter på utformningen av föreslagen provningsmetod.

Ladda ner 1,56 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se