publicerat_40.jpg

R 432 Torkning och lagring av spannmål på gården – Energieffektiv och kvalitetsäker hantering

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Nils Jonsson
År: 2015
För att minska transporterna av den spannmål som handlas har en målsättning inom handeln varit att en större andel skall torkas och lagras på gården och därefter transporteras direkt till förädlingsledet. Detta har inneburit mer och längre lagring av spannmål på gården, vilket är nytt för många lantbrukare. Ett mer varierat klimat med högre medeltemperaturer framöver och återkommande höga skördevattenhalter kommer att ställa ytterligare krav på den som skall omhänderta och lagra spannmålen.

För att säkra livsmedlets och fodrets kvalitet och minska energiåtgången har målsättningen med denna studie varit att ta fram ett kunskapsunderlag för att guida lantbrukarna hur olika problem som kan uppkomma vid spannmålshantering och lagring kan kontrolleras och förebyggas. Den omfattar en genomgång av torkningsmetoderna samt hur förekomsten av ojämn luftgenomgång och luftläckage hos planbottentorkar, silotorkar och luftningsfickor kan kontrolleras och förebyggas. Studien redovisar också hur en korrekt vattenhalt kan fastställas och hur vattenhalten hos spannmålen efter en varmluftstork varierar, vilket motiverar att spannmålen blandas om innan långtidslagringen.

Förslag på kontroll av spannmålens lagringsstabilitet med hjälp av temperaturmätare redovisas också. Mätare som används för att mäta luftflöden genom planlagrad spannmål på gårdsnivå bör vara robusta och lätta att använda, vilket uppfylldes av den testade mätaren Airflowmeter. Även om den visade på något högre lufthastighet än de två referensmätarna låg de nära varandra. En erfarenhet var att det är viktigt att jämna till spannmålsytan innan mätaren placeras. Man skall dessutom undvika att trycka ned mättratten i spannmålen, vilken annars packas så att luften riskerar att ta en annan väg.

Mätningar utfördes också på kalluftstorkar och silotorkar på sammanlagt sex gårdar. Mätningarna av luftgenomgångens på kalluftstorkar avslöjades ojämn luftgenomgång och stora luftläckage hos den äldsta anläggningen. Orsaken till den ojämna luftgenomgången var förekomsten av trasiga kärnor, damm och rått- och musbon i luftkanalerna under det körbara perforerade golvet. Efter rengöringen ökade både den specifika luftmängden och luftgenomgångens jämnhet. Det är viktigt att de körbara golven byggs så att de enkelt går att rengöra. Det förekom stora luftläckage i ena huvudkanalen, vilken låg mot en yttervägg med flera genomgående stålreglar. För att få en tät kanal skulle kanalväggen istället ha legat på insidan av reglarna. Dörrarna till huvudkanalerna var utåtgående, vilket ledde till otätheter när fläktarna var igång istället för den självtätning som erhålls om de hade varit inåtgående.

Mätningarna av lufthastigheten högst upp i silotorkarna visade att luftgenomgången inte var helt jämn och att lufthastigheten var högst vid siloväggen och i centrum av torken trots en jämn yta. I en av silorna var lagringshöjden dock något högre i centrum av silon, vilket vara vanligt förekommande i tidigare studier, vilket ledde till en lufthastighet under mätarens detektionsnivå. Provtagningarna och analyserna av tusenkornvikt och avrens i silotorkarna visade inte på några större skillnader i partikelfördelning över silotorkens yta, vilket tyder på att spridarna var korrekt inställda i detta avseende. Resultaten visar dock på vikten av en korrekt inställd spannmålsspridare så att lagringshöjden blir jämn i silon alternativt att man manuellt jämnar ut nivåskillnaderna för att spara energi, erhålla en jämn torkning och därmed minska risken för lagerskador.

Ladda ner 1,14 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se