publicerat_40.jpg

R 435 Arbetsolyckor bland kvinnor i jordbruket - en inledande studie om orsaker och åtgärder

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Qiuqing Geng, Cecilia Lindahl
År: 2015
Tidigare statistik från både AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket tyder på att risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall är högre för kvinnor som arbetar i jordbruket än för män. Målet med denna inledande studie var att utifrån statistik fastställa vilka arbetsolyckor i jordbruket som var vanligast hos kvinnor och analysera hur och varför olyckorna skett samt ta fram förslag på förebyggande åtgärder för att på sikt minska olycksrisken för kvinnor sysselsatta i jordbruket.

I projektet sammanställdes och analyserades arbetsolycksfall som drabbat kvinnor i jordbruket från AFA Försäkrings och Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för tidsperioden 2009–2013. Totalt ingick 592 skadeanmälningar i analysen. Även de skadades egna händelsebeskrivningar av olycksförloppet granskades i syfte att få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och omständigheter. Utifrån resultatet diskuterades orsaker och möjliga åtgärder med en referensgrupp bestående av personer med lång praktisk erfarenhet inom området lantbrukets arbetsmiljö.

Resultatet visar att antalet anmälda fall har ökat stadigt under 2009-2013. Om det ökade antalet arbetsolyckor beror på ökad olycksrisk eller en större benägenhet att anmäla olyckorna är inte känt. Unga kvinnor var särskilt drabbade av arbetsolyckor, då över en fjärdedel av de skadade var under 25 år och 46 % var under 35 år. En uppskattning av risktal för de olika ålderskategorierna pekade på en tydligt högre risk i åldern <25 år (20,0 olycksfall per 1 000 förvärvsarbetande) och även en förhöjd risk i åldern 25-34 år.

Nästan hälften av alla olyckor (49 %) drabbade kvinnor i yrkesgruppen djurskötare. De vanligaste arbetsmomenten som utfördes i samband med att en arbetsolycka skedde var mjölkning, flytt/sortering av nötkreatur samt övrig hantering av nöt-kreatur. En betydande andel olyckor skedde också i samband med hästhantering av olika slag, som leda/flytta häst, rida/köra häst och övrig hästskötsel.

Unga kvinnor sticker ut i statistiken med en hög andel av olyckorna och höga risktal, och bör därför vara en prioriterad målgrupp för förebyggande arbete. Åtgärderna kan handla om utbildnings- och informationssatsningar för att öka medvetenheten och kunskapen om risker och säkerhet, och då särskilt med fokus på arbete med nötkreatur och häst. Det kan också finnas behov av att fokusera på arbetsgivarna till dessa unga kvinnor, då de har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen.

Hantering av djur är ett prioriterat område för insatser. Naturbruksskolorna behöver bli uppmärksammade på vikten av att utbilda eleverna i trygg och säker djurhanter-ing för alla djurslag. Det kan även tänkas att det finns behov av kurser eller annan fortbildning för lantbrukare och deras anställda för att öka kunskaperna om t.ex. djurhantering, djurbeteende och säkra och effektiva rutiner. Utveckling och imple-mentering av säkra hanteringssystem utifrån djurens och människans behov kan också vara en effektiv åtgärd för att minska de många olycksfall som inträffar vid drivning av nötkreatur.

Ladda ner 890 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se