publicerat_40.jpg

Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Cecilia Lindahl, Ann-Kristina Lind, Lotten Wahlund
År: 2016
Slutrapport till SLO-fonden, KSLA, Projekt V142-0021-SLO Flytt och sortering av djur är ett riskabelt arbetsmoment och många olyckor med nötkreatur sker i samband med den hanteringen. Vid klövverkning ska korna drivas till en verkstol, vilket ofta kan upplevas som obehagligt och stressande för korna och de blir då mer svårhanterade och olycksriskerna ökar. Det är flera faktorer som påverkar säkerheten under drivningen, varav en är drivningssystemets utformning.

I denna studie har vi undersökt hur beteendet hos djurskötare och kor samt risk-exponeringen påverkas av drivningssystemets design. Hypotesen var att utformning av drivningssystem som bygger på principer om kors beteende kan minska stress och skaderisk (främst halkskador) hos korna, göra drivningen mer effektiv och öka säkerheten för dem som arbetar med drivningen.

Studien utfördes på en kommersiell mjölkgård vid två klövverkningstillfällen. Två olika hanteringssystem med en provisorisk samlingsfålla och drivgång till verkstolen byggdes upp i lösdriften. Det ena systemet var utformat på samma vis som det som gården vanligtvis använde vid klövverkning. Det alternativa systemet som utvärderades i studien byggde på principerna för ett drivningssystem från USA kallat Bud Box, där man tar hänsyn till några grundläggande principer om kors beteende i designen. Drivningen av korna till verkstolen studerades i de två systemen och datainsamlingen inkluderade beteendestudier av djurskötare och kor, hjärtfrekvens-mätningar på tre kor och registrering av tidsåtgång för drivning.

Resultatet visade att det krävdes mer interaktioner för att driva korna i gårdens vanliga drivningssystem jämfört med Bud Box. Djurskötaren använde även fler starka interaktioner per ko vid drivningen i det vanliga systemet jämfört med Bud Box. Detta tyder på att korna var svårare att driva i det vanliga systemet, vilket även styrks av resultatet att korna uppvisade fler negativa beteenden per ko i det vanliga systemet. Fler negativa beteenden hos korna kan vara ett tecken på att de upplevde drivningen som mer stressande och obehaglig i det vanliga systemet. Korna halkade också mer i det vanliga systemet, vilket troligtvis är kopplat till att korna var mer aktiva i att försöka komma undan situationen.

Slutsatsen är att provisoriska drivningssystem som är anpassade enligt principer om kors beteende (i detta fall Bud Box-systemet) kan minska stressen och risken för halkskador hos korna under drivningen, göra drivningen mer effektiv samt minska risken för olycksfall hos den som driver korna genom att korna går genom drivningssystemet mer villigt och uppvisar färre beteenden relaterade till stress och rädsla.

Ladda ner 612 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se