publicerat_40.jpg

Aktiv dammreducering av hö och halm – kompletterande studier

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Martin Sundberg
År: 2016
Slutrapport till SLO-fonden, KSLA, Projekt SLv2015-0016

Hö och halm kan ibland innehålla stora mängder organiskt damm som vid hantering frigörs och sprids i luften. Förutom rena fragment av organiskt material kan dammet innehålla sporer från mögelsvampar och bakterier. Vid inandning följer små partiklar med inandningsluften och beroende på sin storlek fastnar de på olika ställen i luftvägarna, vilket kan ge upphov till hälsoproblem i form av allergiska reaktioner och infektioner i luftvägar och lungor.

Detta projekt är en komplettering till ett tidigare utfört SLO-projekt, där en aero-mekanisk utrustning för att reducera mängden organiskt damm i hö och halm konstruerades och utvärderades. Utrustningen provades med fem balar hö och halm, där reduktionen av såväl mängden damm som mikroorganismer kvantifierades. De resultat som då framkom visade att den aeromekaniska behandlingen överlag gav en god reducerande effekt av mängden damm, medan effekten på mikroorganismer var marginell. Mängden mikroorganismer kvantifierades då i själva stråmaterialet före och efter behandling.

Syftet med det föreliggande projektet var att klarlägga om den framtagna utrustnin-gen kan minska mängden luftburna mikroorganismer som frigörs vid hantering av hö och halm. Samma utrustning som tidigare användes, och när det gäller kvantifie-ringen av dammreduktionen även samma metodik. För att bestämma effekten på mikroorganismer däremot, kvantifierades mängderna i luftprover istället för i prover från själva stråmaterialet.

Resultaten visade att den aeromekaniska utrustningen gav en tydlig minskning av mängden damm, vilket stämmer väl överens och bekräftar den tidigare studien. Den mikrobiella effekten av behandlingen kvantifierat genom analyser av luftprover visade dock på en mycket måttlig reducering, och i vissa fall en ökning, av mängden mögel- respektive bakteriepartiklar. Även dessa resultat överensstämmer med den tidigare studien, där den mikrobiella effekten av behandlingen utvärderades genom analys av materialprover. Varför den aeromekaniska behandlingen inte ger en bättre effekt när det gäller reduktion av mängden mikroorganismer är fortfarande oklart.

Ladda ner 636 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se