publicerat_40.jpg

Moving Floor

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Gustafsson Mats
År: 2006
Moving Floor-boxen har ett golv som består av en gummimatta på träunderlag. Boxen rengörs genom att den rörliga mattan flyttar sig mot boxens kortsida och lämnar gödseln utanför boxen. Mattan drivs med tryckluft via en kompressor och utgödslingsprincipen bygger på att golvet automatiskt flyttar sig ett antal gånger per dygn enligt ett inprogrammerat schema. Moving Floor-systemet kan vara ett driftsekonomiskt och investeringsmässigt intressant alternativ för inhysning av ungnöt. Moving Floor-systemet kan installeras i befintliga byggnader utan stora förändringar av golv och utgödslingssystem. En uppbyggd anläggning har även ett andrahandsvärde då den enkelt kan nedmonteras och flyttas till annat stall eller produktionsenhet.

Denna studie syftade till att studera hur väl systemet fungerar i drift, undersöka driftstörningar, driftskostnader samt möjligheten till en enkel automatisk strötillförsel.

Studien visar på god driftsäkerhet, under de två månader som studier gjordes på systemet inträffade inga driftsavbrott eller störningar. Elförbrukningen uppmättes genom att driva ett av golven med en separat kompressor och förbrukningen uppmättes till 6,9 kWh per 100 meter och 3,4 kWh per 100 m² matta. För en 4x4 meter stor box med standardinställningar blir elförbrukningen 482 kWh per år.

Kalvarnas stå- och liggtider registrerades med en sensor utvecklad vid JTI, för att se om kalvarnas beteende påverkades av golvets rörelser. Antalet läggningstillfällen hade stor variation mellan dygn, från 20 till 42 tillfällen per dygn. Inget klart samband kunde urskiljas mellan kalvarnas liggbeteende och utgödslingen.

Nedsmutsningen, som sker under boxen, mättes genom att placera plattor under golven. Plattorna vägdes efter 32 dagar och nedsmutsningen per 4x4-metersbox beräknades till 142 gram per månad. Under en kort period provades systemet utan strö och under denna period tillkom troligtvis den mesta smutsen. Systemet kräver alltså strömedel för att fungera optimalt.

För ströning av boxarna användes en enkel prototyp tillverkad av ett 250 mm plaströr monterat 4-5 cm över mattan i boxens bakgrind. Rören fylldes med spån två gånger per dygn, och systemet förbrukade i medeltal 3,6 liter per m² matta. Såväl arbets- som ströförbrukningen upplevdes som hög. Ströningsprincipen fungerade ej för hackad halm.

Moving Floor AB har i sitt produktsortiment en automatisk rälshängd ströare som med god precision kan fördela mycket små strömängder av både spån och hackad halm. Ströaren är utvecklad för att köras tillsammans med olika typer av Moving Floor-system.

Ladda ner 128 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se