publicerat_40.jpg

R 320 Bra ensilage - lätt eller svårt

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin
År: 2004
Problem med kvaliteten på ensilage är dessvärre inte ovanligt. Feljäsningar i form av klostridietillväxt kan medföra att klostridiesporer kommer med i den mjölk som levereras. Detta är ett stort problem för mejerierna och medför också pris­avdrag för mjölkproducenten. För att öka kunskapen om bakomliggande orsaker till kvalitetsproblem i ensilage genomfördes denna enkätundersökning. Syftet var bland annat att ta reda på hur kunskaps- överföringen till producenterna fungerar, samt om ensileringen i alla delar blir genomförda i enlighet med den kunskap producenten besitter.

Ett frågeformulär utarbetades och skickades till två grupper mjölkprodu- center, dels till 150 stycken som någon gång under 2002 haft minst en sporanmärkning i klass 2, dels till 150 stycken som under samma period haft prover helt utan anmärkning (alla analyser i klass 1). Totalt inkom 174 svar, vilket ger en svars­frekvens på 58 procent.

Resultaten från enkäten visar att lantbrukarna överlag har god kännedom om de rekommendationer för ensilering som förs ut via rådgivningen. Man är också medvetna om att många moment i ensileringsarbetet har stor betydelse för slut­resultatet. Detta tyder på att förmedlingen av kunskap fungerar bra, vilket också en stor del av lantbrukarna som deltagit i enkäten tycker.

De flesta lantbrukarna utför som regel de olika momenten i ensileringsarbetet i enlighet med de rekommendationer som ges. Ett undan- tag var emellertid att provisoriskt täcka plansilon vid kortare uppehåll i inläggningen, där bara en liten andel följde rekommendationen. Detta visar på ett behov av teknik/metodik för att lättare kunna lägga en tillfällig täckning på plansilo.

Vädret är en kraftig störfaktor för flera moment i ensileringsarbetet, och uppges av många vara den faktor som är orsaken till att vissa rekommendationer inte alltid kan följas.

Förutom moment som är beroende av väderleken, upplever lantbrukarna enligt svaren i enkäten överlag inga större problem att lyckas med de moment som har stor betydelse för ensileringsresultatet.

En jämförelse mellan gårdar med och utan sporproblem, visar att på gårdarna som under 2002 haft problem med sporer var det:

  • I genomsnitt större mjölkkobesättningar.
  • Vanligare med regelmässig användning av ensileringsmedel
  • Vanligare med plansilo som dominerande ensileringssystem.
  • Ovanligare med tornsilo som dominerande ensileringssystem
  • Vanligare att man även hade köttdjur på gården
  • Vanligare att man utförde allt ensileringsarbete helt själv

De viktigaste sätten för lantbrukarna att inhämta kunskap i ensilerings- frågor är genom kurser och studiecirklar, kollegor och bekanta, samt svenska tidskrifter.

Antal: Ladda ner 241 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se