publicerat_40.jpg

R 308 Jordbruks- och anläggningsmaskiners motorbelastning och avgasemissioner – samt metoder att minska bränsleförbrukning och avgasemissioner

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lindgren Magnus, Petterson Ola, Hansson Per-Anders, Norén Olle
År: 2002
Målet har varit att studera ett antal olika arbetsmaskiners motorbelastning vid olika typer av arbete och redskapshantering. Dessutom har emissionsutsläpp beräknats från motorerna vid dessa arbetsoperationer. Vid dessa studier har åtta stycken olika arbetsmaskiner utrustats med mätsystem för att registrera motorbelastning. Totalt har 49 olika arbetsoperationer studerats. Dessa fältdata har kombinerats med motordata som framkommit vid laboratoriemätningar av motorer parallellt inom projekt EMMA alternativt har motorleverantörer tillhandahållit emissionsdata. Ytterligare har ett mål inom projektet varit att studera möjligheter till reducering av bränsleförbrukning och emissionsutsläpp.

Resultaten visar att motorbelastningarna på arbetsmaskiner kan se mycket varierande ut. Att utrycka emissionsfaktorer generellt för gruppen arbetsmaskiner baserat på den statiska motorprovningscykeln ISO 8178 C1 eller någon annan körcykel förefaller inte vara möjligt. Emissionsfaktorer bör basera sig på enskilda arbetsoperationer kombinerat med bränsleförbrukningssiffror för att kunna ge acceptabla svar. Många arbetsoperationer är att betrakta som statiska, det finns dock ett fåtal arbetsoperationer som kan beskrivas som transienta och då oftast mycket transienta. Exempel på detta är lastningsarbete. Till exempel lastning av grus från ficka till lastbil.

Effekten av transienter i motorbelastningen har studerats dels genom fältstudier dels genom laborativa studier av avgasemissioner. Resultaten från dessa visar att en transient arbetsoperation kan ge 14-20 % sämre bränsleverkningsgrad samt 16-225 % högre värden på avgasemissioner.

En simuleringsmodell har upprättats där olika scenarios kan provas för en lantbrukstraktor, syftet är att studera verkan av till exempel ändrade utväxlingsförhållanden och förbättrad respektive försämrad verkningsgrad på transmissionen. Simuleringsmodellen kan beräkna ändringar i förbrukad tid och förbrukat bränsle samt ändringar i volymen av utsläppta motoremissioner.

Ett antal fältprov har utförts för att i likhet med simuleringsmodellen se på möjligheterna att reducera bränsleförbrukning och emissionsutsläpp genom att välja lämpligaste motorvarvtal och utväxling samt rätt storlek på redskap. Storleken på redskap, till exempel antalet skär på en plog, kan betyda så mycket som 25 % bättre bränsleutnyttjande vid ändring av ett skär upp eller ner. Det är dock svårt för den enskilde maskinägaren att alltid ha rätt redskapsstorlek till hands vid varje skiftande yttre omständighet. Det är oftast körhastigheten som får vara den parameter som anpassas.

Antal: Ladda ner 1,04 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se