publicerat_40.jpg

Dammexponering vid hantering av spannmål på gården, SLO-928

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Geng Qiuqing, Jonsson Nils, Jonsson Claes
År: 2007
Bakgrund

Vid hantering av spannmål utsätts lantbrukare för höga doser organiskt damm. Organiskt damm från spannmål kan innehålla höga halter av bl.a. partiklar, pollen, svampsporer, svamphyfer, mykotoxiner, bakterier och endotoxiner. Det har visat sig att lungsjukdomar förekommer oftare hos lantbrukare än hos den övriga befolkningen, trots att färre lantbruks-verksamma röker (AFS 1994:11). Exponering för mykotoxiner genom inandning av myko-toxinhaltigt organiskt damm har fått ökad uppmärksamhet under senare år. JTI har också kontaktats av lantbrukare som varit oroliga för exponeringen av damm vid hantering av spannmål skadad av fältsvampar, med frågor om hur denna exponering kan minskas. Kort årlig driftstid och dålig lönsamhet inom spannmålsproduktionen medger dock endast ett begränsat investeringsutrymme och att därmed enklare typer av anläggningar väljs, vilket dock inte får bli på bekostnad av arbetsmiljön. I och med att Svenska Lantmännen har planerat att reducera sin torkningskapacitet med minst hälften kommer betydligt större spannmålsvolymer att omhändertas och lagras på gården framöver, för direktleverans till förädlingsledet. Framöver kommer sannolikt också produktionen av spannmål för energi-ändamål att bli omfattande. Kraven på energispannmålens hygieniska kvalitet kommer i allmänhet att vara lägre. Därför kommer det att vara ännu viktigare att anläggningarna är utformade så att exponering för hälsofarligt damm minskas samt att lantbrukarna är informerade om riskerna.

Syfte

Detta pilotprojekt syftade till att undersöka omfattningen av exponeringen för organiskt damm och därmed förknippade hälsorisker i samband med spannmålshantering. Detta gjordes genom litteraturstudier och orienterande mätningar av lantbrukarens dammexpo-nering i samband med omlastning av spannmål på olika gårdar.

Ladda ner 292 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se