publicerat_40.jpg

R 285 Teknik för jämn spridning och noggrann dosering av kletiga organiska gödselmedel

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Malgeryd Johan, Pettersson Ola
År: 2001
Anpassning av gödselgivan till växternas behov är en av de absolut viktigaste faktorerna för att undvika skadligt läckage av kväve och andra näringsämnen. Jämfört med moderna flytgödselspridare erbjuder dagens spridare för fast- och kletgödsel mycket begränsade möjligheter för lantbrukaren att styra givan och åstadkomma en jämn spridning. Brister i konstruktionen gör att gödselfördelningen ofta blir ojämn både längs kördraget och i sidled. Höns- och broilergödsel ställer genom sitt höga innehåll av växtnäring extra stora krav på jämn spridning och exakt dosering. Vid spridning av dessa gödselslag måste spridaren dessutom klara att sprida små givor med hög precision.

Projektets mål har varit att förbättra spridningsjämnheten och möjligheterna att styra givan hos kletgödselspridare med skruvutmatning.

Arbetet med att välja principer och funktionssätt för den ombyggda spridaren skedde enligt en strikt utvecklingsmetod som bl.a. används vid Maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. Metoden innehåller delmoment som planeringsmatris och abstraktion. Inom ramen för nämnda utvecklingsmodell togs fem konceptförslag fram med olika varianter på effektöverföring och spridarutrustning. Genom ett viktnings- och värderingsförfarande betygsattes lösningarna efter hur väl de uppfyllde uppställda kriterier. Därefter valdes ett förslag som utvecklades vidare.

Spridaren, en Hill HS8 – 2000 som levererats av LK-Verkstad/Ranaverken AB, byggdes om i JTI:s verkstad. Spridaren utrustades med ett spridaraggregat av tvåstegstyp med två liggande, mekaniskt drivna valsar täckta av en huv och fyra hydrauliskt drivna tallrikar. Den försågs också med hydraulisk drift av bottenskruvarna.

Hösten 1999 gjordes de första, inledande testerna av den ombyggda spridaren på Ultuna Egendoms gödselplatta på Lövsta. Under våren och sommaren 2000 genomfördes mer systematiska tester i JTI:s provningsanläggning för stallgödselspridare.

Försök utförda med både nöt- och hönsgödsel visade att spridartallrikarna kräver betydligt mer effekt än de 20-25 kW vi inledningsvis förväntade oss. När gödselflödet ökade till 24 kg/s sjönk tallrikarnas varvtal från nominella 950 rpm ner till 450-500 rpm. Trots problemen med otillräcklig effekttillförsel visade det sig möjligt att komma ner till en variationskoefficient (VK) i sidled på 13,3 % vid 9 m arbetsbredd. Spridarbordets lutning och tallrikarnas rotationsriktning påverkar arbetsbredden och avgör också hur långt spridaren kastar gödseln bakåt respektive framåt. Beträffande spridningsjämnhet i sidled och gödselns finfördelning fyller den ombyggda spridaren uppställda krav. Arbetsbredden behöver dock förbättras ytterligare. Vid användning av fasta körspår är det önskvärt med en arbetsbredd på minst 12, gärna 18 m.

De hydrauliskt drivna bottenskruvarna ökar möjligheterna att ställa in spridaren så att önskad giva erhålls och gör det samtidigt möjligt att sprida små givor av t.ex. hönsgödsel. För att kompensera för flödesvariationerna längs kördraget behövs ett automatiskt reglersystem. Förutsatt att finansiering kan erhållas har JTI för avsikt att ta initiativ till utveckling av ett sådant system inom en nära framtid.

Ladda ner 2,66 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se