publicerat_40.jpg

R 265 Hygien i tornsilor för ensilage – inventering – effekter av rengöring

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin, Häggblom Per
År: 2000
För att få en bild av mikrobiologiska förhållanden och rengöringsbehov i tornsilor för ensilage genomfördes en inventering 1997. Under våren besöktes tio gårdar med tornsilo i Uppland. Från varje torn togs prover för bl.a. mikrobiell undersökning, både från ensilage och från foderrester på olika ställen i silon. I projektet undersöktes särskilt förekomsten av mögelsvampen Penicillium roqueforti, som misstänks kunna orsaka nedsatt immunförsvar hos kor och därmed påverka bl.a. mastitfrekvensen.

Resultaten av de mikrobiella undersökningarna visar att foderrester i silornas övre del (inklusive fylltömmare) utgör ett utrymme där tillväxt av alla typer av aeroba mikroorganismer kan ske i stor utsträckning. I samtliga silor kunde P. roqueforti påvisas i något av de prover som togs från silovägg, fylltömmare eller silons övre del. Mögelsvampen återfanns också, med endast ett undantag, i de prover som togs från ensilageytan. I prover tagna 25-35 cm under ytan påvisades P. roqueforti i fem av de tio silorna.

Förekomsten av såväl jäst- och mögelsvampar som aeroba bakterier var generellt sett rikligare ju högre upp i silon provet var taget. Samma principiella mönster konstaterades för den relativa mängden P. roqueforti.

Studien visar således att P. roqueforti är vanlig i tornsilor och påträffas i riklig mängd framför allt i kvarsittande foderrester. Den regelmässiga förekomsten av P. roqueforti i ensilagets ytskikt beror sannolikt på att sporer sprids från de övre delarna av tornet och fylltömmaren, framför allt i samband med de vibrationer och luftrörelser som uppstår vid uttagning. För att klarlägga i vilken utsträckning återinfektion av ensilageytan kan förhindras eller minskas genom att rengöra tornsilon från kvarsittande foderrester, startades ett fullskaleförsök 1998. Syftet med detta projekt var att undersöka effekt och varaktig¬het för olika grader av rengöring.

Tre försöksled med vardera två upprepningar ingick i studien:

1. Kontroll – ingen behandling

2. Spolning med vatten

3. Spolning med vatten + kemisk desinficering

I slutet av maj 1998 utfördes rengöring och desinficering i ensilagetorn som var helt tömda på foder. Vid tre tillfällen under påföljande utfodringsperiod utfördes prov¬tagning med samma metodik och omfattning som i förstudien.

Varken rengöring med vatten, eller vatten följt av desinficering, gav någon tydlig förbättring av ensilagets mikrobiologiska kvalitet under utfodringssäsongen. Det fanns en tendens att rengöringen minskat mängden mikroorganismer i ensilage¬ytan vid den första provtagningen i oktober, men ej vid de två följande provtagningarna.

Även om inte några tydliga samband mellan rengöring och ensilagekvalitet kunnat påvisats i studien bör man ändå, i silor med kraftiga beläggningar av foderrester, se renspolning med vatten som en viktig förebyggande åtgärd för att minska riskerna med nedsatt foderhygien och hälsostörningar. Vid studiens genomförande visades att det med rimlig arbetsinsats är praktiskt möjligt att med en kraftig vattenstråle spola bort en stor del av de foderrester och beläggningar av organiskt material som finns i en tornsilo.

Antal: Ladda ner 649 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se