publicerat_40.jpg

R 246 Utvärdering av teknik för plantering, ogräsbekämpning och gödsling vid salixodling

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Danfors Birger
År: 1998
Föreliggande rapport beskriver bl.a. arbetsstudier över plantering av Salix, ogräsbekämpning i nyplanterade odlingar och ettåriga bestånd samt gödsling i hög¬vuxna salixbestånd. Studien är en fortsättning på liknande vid JTI under åren 1989 och 1991 utförda arbeten rörande Salix.

I rapporten ges en bakgrundsbeskrivning med problemställning, en kort översikt över tidigare arbeten, en beskrivning av syftet med studien samt en redogörelse för uppläggning, omfattning och genomförande. Resultatredovisningen omfattar plantering och ogräsbekämpning på fyra lokaler med en tidig uppföljning av resultaten, en beskrivning av ogräsbekämpningen samt ytterligare en kontroll av utfallet sedan tillväxtsäsongen var avslutad. Vidare beskrivs gödslingsförfarandet vid sex tillfällen samt spridningsresultaten med diagram över hur fördelningen av gödselmedlet utfallit.

Rapporten avslutas med ett diskussionsavsnitt som omfattar plantering, ogräsbekämpning och gödsling. En förteckning över de senaste JTI-rapporterna inom området finns i slutet av rapporten.

Antal: Ladda ner 1,79 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se