publicerat_40.jpg

Hörselskadlig bullerexponering - medvetenhet, riskbeteende och attityd hos lantbrukare, SLO 920

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Geng Qiuqing
År: 2007
Bakgrund

Under de senaste åren har jordbrukare varit den yrkesgrupp i Sverige med högst andel hörselskadade jämfört med andra yrken (HRF, 2005; HRF, 2006). I ett projekt som utförts vid JTI, Bullerdosmätning i jordbruket för bedömning av risk för hörselskador (Geng m.fl., 2005b), visade resultaten att dagens lantbrukare i hög grad utsätts för höga ljudnivåer i det dagliga arbetet. På gårdarna fanns många bullerkällor och platser där bullernivåerna översteg gränsvärdet för stor risk för hörselskador (AFS, 2005:16).

Erfarenheterna från projektet visade även att det finns ett stort informationsbehov om hur man kan minimera risken för bullerorsakad hörselskada i lantbruket. I ett annat JTI-projekt som berörde Arbetsmiljö i mjölkproduktionen (Geng, m.fl., 2006a) observerades att bara några av de studerade lantbrukarna använde hörselskydd, trots att skadliga bullernivåer uppmättes vid gårdarna. När vi påtalade detta för lantbrukarna fick vi frågor av typen: Vid vilka platser och arbetsmoment utsätts man för buller högre än gränsvärdet? Hur vet man i vilka bullriga miljöer som bullret är hörselskadligt? Hur länge får man exponeras utan risk för hörselskada? När måste man använda hörselskydd, och vilken typ av hörselskydd bör användas? Det är mot bakgrund av ovanstående frågor som detta forskningsprojekt utförts.

Mål

Målet i detta projekt var att hjälpa lantbrukare att få svar på ovanstående frågor, och att ge praktiska anvisningar till lantbrukare vid arbete i bullriga arbetsmiljöer för att minska riskerna för hörselskador. Målet var också att ge JTI erfarenhet och kunskap inför ett eventuellt åtgärdsarbete mot större grupper av lantbrukare. Projektet syftade även till att studera lantbrukares attityd och riskbeteende gällande buller, dvs. hur lantbrukare beter sig vid risk för bullerskada.

Ladda ner 99 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se