publicerat_40.jpg

R 237 Torrsubstansförluster och mikrobiell aktivitet vid lagring av salixflis

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Jonsson Nils, Jirjis Raida
År: 1997
En vanlig observation är att fuktig flis som lagras i stack snabbt tar värme. Denna värmebildning orsakas av växtmaterialets och tillväxande mikroorganismers and¬ningsaktivitet (ämnesomsättning). Andningsaktiviteten leder till förluster av torrsubstans hos det lagrade materialet. För att inhämta kunskaper om denna process vid lagring av nyskördad otorkad salixflis gjordes två olika lagringsexperiment i en respirometer.

I det första experimentet, vilket pågick under 73 dygn, undersöktes temperaturens (5°C, 10°C och 15°C), fraktionsstorlekens (3-7, 7 16 och 16-22 mm) och lagringstidens inverkan på andningsaktiviteten och därmed torrsubstansförlusterna hos nyskördad otorkad salixflis. Flisens vattenhalt var 51 % (vattenaktivitet ca 0,96). I det andra experimentet undersöktes hur stor andel av torrsub¬stans¬förlusterna som orsakats av växtcellernas livsaktivitet respektive av mikrobiell omsättning. Andningsaktiviteten och därmed torrsubstansförlusterna hos den lagrade salixflisen kunde följas kontinuerligt genom mätning varje timme av producerad mängd koldioxid.

Av dessa experiment kan man dra följande slutsatser:

• torrsubstansförlusterna påverkas av lagringstemperaturen och partikelstorleken • torrsubstansförlusterna kan minskas betydligt genom kylning • torrsubstansförlusterna kan minskas genom ökad partikelstorlek • nyskördad salixflis kan ta värme även vid låga temperaturer när den lagras i stack • sannolikt orsakas merparten av torrsubstansförlusterna av mikrobiell aktivitet

Temperaturens inverkan på torrsubstansförlusterna var förhållandevis stor. Exempelvis var dessa förluster 16 % efter 73 dygns lagring vid 15°C medan förlusterna för motsvarande lagringstid vid 5°C var 7 %, alltså knappt hälften så stora. När det gällde fraktionsstorlekens inverkan på förlusterna av torrsubstans var dessa i allmänhet 10-20 % högre för närmast mindre fraktionsstorlek. Andningsaktiviteten och därmed torrsubstansförlusterna och värmebildningen var förhållandevis höga även vid 5°C, vilket förklarar varför salixflis som lagras i en oventilerad stack tar värme även vid låga omgivningstemperaturer. Andningsaktiviteten ökade snabbt och nådde sitt maximum redan under de första 5 dygnen, varefter den åter minskade. Under dessa dygn var andningsaktiviteten i medeltal dubbelt så hög som under de resterande 68 dygnen. I det andra lagringsexperimentet, vilket utfördes med normalinfekterad respektive ytsteriliserad salixflis, svarade mikroorganismerna för mer än två tredjedelar av andningsaktiviteten under de första dygnen. De mikrobiella analyserna visade att bl.a. jästsvampar tillväxte mycket snabbt i den nyskördade salixflisen. Mögelsvampar som kunde påvisas efter 73 dygns lagring vid 10°C var arter av Acremonium, Aureobasidium, Cladosporium Mucor och Penicillium. Efter lagring vid 15°C dominerades floran av Cladosporium och Trichoderma.

Resultaten av studien kan användas som underlag vid beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av lagring av fuktig salixflis under olika förhållanden samt vid utarbetande av rekommendationer för omhändertagande av nyskördad salixflis. De data som insamlades i studien är också användbara vid utvärdering och utveckling av modeller för kylning av lagrad salixflis.

Antal: Ladda ner 1 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se