publicerat_40.jpg

T 88 Små avrinningsområden. För demonstration av ett uthålligt jordbruk och renare vatten

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Carlsson Göran, Steineck Staffan
År: 2001
JTI jobbar sedan flera år i Baltikum med information och demonstration i små avrinningsområden. Den främsta uppgiften har varit att lära lantbrukarna att tillämpa hållbara och miljövänliga produktionsmetoder och därmed minska växtnäringsläckaget till Östersjön. Samtidigt mäter man hela tiden effekterna av de vidtagna åtgärderna i vattnet som lämnar avrinningsområdena – en åtgärd som kan bli aktuell i Sverige.

Jordbrukets miljöpåverkan består främst av förorening av vatten och luft. Svensk miljölagstiftning för vatten kontrolleras inom kommun- och länsgränser, men vattendrag och sjöar kan givetvis sträcka sig både över kommun- och länsgränser, vilket gör det omöjligt att spåra källan och lätt att skylla problemen på andra.

I Estland, Lettland och Litauen bedriver JTI sedan 1994 ett demonstrationsprojekt inom flertalet avrinningsområden till vattendrag. Här pågår även kontrollmätningar av det vatten som lämnar området.

Den här typen av demonstrationsprojekt som utförs i avrinningsområden kan även vara en väg för svenskt lantbruk att leva upp till de krav på kontroller som ställs i det nya vattendirektivet från EU. Direktivet, som man beslutade om 2000 och som ska vara genomfört år 2005, avser att låta administrationen och kontrollen av lagstiftningen täcka just hela avrinningsområden, vilket ökar möjligheten att mer effektivt identifiera och åtgärda problem inom avrinningsområdet.

Fokus i JTI:s demonstrations- och informationsprojekt i avrinningsområden i Baltikum har varit att minska växtnäringsläckaget från jordbruket i dessa länder till Östersjön. Det sker bland annat genom kunskapsöverföring om produktionsmetoder – exempelvis gällande hantering av stallgödsel, kalibrering av gödselspridare, växtnäringsbalans samt mätning av kväveläckage.

Målgruppen är nyetablerade familjelantbruk, som ska förbättra gårdsekonomin genom att utnyttja stallgödsel och andra växtnäringresurser på gården samtidigt som miljön skonas.

Antal: Ladda ner 546 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se