publicerat_40.jpg

T 84 Humanurin som gödselmedel i vårsäd

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Richert Stintzing Anna, Rodhe Lena
År: 2000
Humanurin är ett snabbverkande gödselmedel som kan ersätta mineralgödsel i produktion av spannmål. Men för att recirkulationen av stadens restprodukter till jordbruket ska kunna starta på allvar krävs mer kunskap kring hur humanurin fungerar gällande hanteringsteknik, växtnäringseffekt och miljöpåverkan krävs.

I Teknik för lantbruket nr 84 – Humanurin som gödselmedel till vårsäd – redovisar JTI resultaten av tre års fältförsök kring humanurinens växtnäringseffekt, ammoniakavgång efter spridning samt växtnäringsbalans med olika spridningstekniker och vid olika tidpunkter.

Försöken visar bland annat att det finns goda möjligheter att sprida humanurin när grödan nått en höjd av 20-30 cm utan större negativa konsekvenser för grödan. Risken för kväveläckage är inte större vid användning av humanurin än när man använder mineralgödsel. Spridningstekniken som används för att sprida humanurin är densamma som för flytgödsel, det vill säga bredspridning med spridarplatta eller bandspridning med släpslangsramp. JTI:s försök visade att vid vårspridning blev skörden högre då urinen spridits med ramp med släpfotsbillar än vid bandspridning med släpslangar följt av nedharvning.

Antal: Ladda ner 378 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se