publicerat_40.jpg

T 81 Torvströ i smågrisproduktionen

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Larsson Kjell, Rodhe Lena, Svensson Lennart
År: 2000
Intresset för torv som strö i grisnings- och tillväxtboxar har ökat bland smågrisproducenterna under senare år. De fördelar som framförts med detta system är positiva miljöeffekter till följd av torvens förmåga att binda ammoniak, lägre arbetsbehov och investeringskostnader samt förbättrad djurhälsa jämfört med konventionella boxar med halm som strö.

Teknik för lantbruket nr 81, Torvströ i smågrisproduktionen, behandlar en studie över effekten av torv som strö med avseende på stallmiljö, stallhygien, arbetsmiljö, djurhälsa och produktionsresultat. Dessutom fastställdes olika torvpartiers egenskaper avseende hygien, ammoniakbindande förmåga och damningsbenägenhet. Studien utfördes dels i laboratorium, dels på gårdar under praktiska förhållanden. Två gårdar med torvboxar studerades under vardera två grisningsomgångar, en på sommaren och en på vintern.

Projektet genomfördes under åren 1997-1999 i samarbete mellan Jordbrukstekniska institutet (JTI), Svenska Djurhälsovården (Sv DHV) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Projektet finansierades av Köttböndernas forskningsprogram och Swedish Meats.

Antal: Ladda ner 449 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se