publicerat_40.jpg

T 79 Kretslopp - en förutsättning för ett uthålligt jordbruk och samhälle

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Palm Ola, Carlsson Göran, Jakobsson Christine, Steineck Staffan
År: 1999
Att gödsla jordbruksmark med avloppsslam är omdebatterat – slammet kan vara förorenat av tungmetaller och oönskade organiska ämnen. Samtidigt är slammet rikt på växtnäringsämnen som kväve och fosfor, som är nödvändiga för att kunna producera livsmedel. Om inte växtnäringen i avfall och humanavlopp återförs till jordbruket kan livsmedelsproduktionens framtida kväve- och fosforförsörjning bli ett stort problem.

I Teknik för lantbruket nr 79, Kretslopp – en förutsättning för ett uthålligt samhälle, speglar JTI avloppsslammets betydelse för återföringen av växtnäring från tätort till jordbruksproduktionen samt redogör för de regler som gäller för användning av slam i jordbruket. Även slammets kvalitet diskuteras. Det svenska slammet håller, genom stränga regelverk, forskning och teknikutveckling, förhållandevis hög kvalitet jämfört med övriga Europa. Men det är fortfarande viktigt att samhällets olika aktörer – myndigheter, den enskilda människan, kommunala va-verksamheten, jordbruket – arbetar för att ytterligare höja kvaliteten. Slamfrågan aktualiseras i och med avgiften som infördes vid årsskiftet på avfall deponeras samt det deponeringsförbud som träder i kraft 2005.

Antal: Ladda ner 978 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se