publicerat_40.jpg

T 70 Spridning av stallgödsel till vall

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Rodhe Lena
År: 1998
Idag finns ny utrustning för att sprida flytgödsel i det övre markskiktet i vallar. Myllningen sker med billar eller med hjälp av hydrauliskt tryck i gödselstrålen.Fördelar med nedmyllning, jämfört med att sprida på markytan, är låga ammoniakförluster och förbättrad foderkvalitet. Ett rent foder minskar mängden sporer i mjölk, vilket är positivt eftersom sporerna ställer till problem vid osttillverkning. Fast- och kletgödsel går idag endast att bredsprida. Att förbehandla gödseln kan underlätta hanteringen och minska risken för dåligt foder. I Teknik för lantbruket nr 70 presenteras resultat från en litteraturstudie och JTI:s egna försök.

På gårdar med nötkreatur och vallodling är det önskvärt att tillföra stallgödsel för att täcka vallens behov av fosfor och kalium. På många gårdar, speciellt i norra Sverige, är arealen med öppen åker begränsad. Därför behöver lantbrukaren utnyttja vallarna för spridning för att ta vara på växtnäringen i gödseln på ett optimalt sätt. Vallodling ger också möjlighet att sprida stallgödseln vid olika tillfällen under vegetationsperioden. Generellt rekommenderas givor om 20–30 ton per hektar för fast-, klet- och flytgödsel och cirka 10 ton per hektar för urin.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se