publicerat_40.jpg

J 117 Energiutbyte från åkergrödor - några exempel från odling till användning

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Edström Mats, Forsberg Maya, Johansson Carina
År: 2007
Trots en ökad satsning på att använda åkergrödor som biobränsle, bidrar åkermarken med energi motsvarande endast 1,5 TWh per år. Enligt många bedömare skulle jordbruket kunna bidra med 10-20 gånger mer. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik presenterar beräkningar kring energiutbyte från åkergrödor i ett populärvetenskapligt häfte, som också berör marknaden för energigrödor.

I häftet berättas om energiinsatsen för odling av energigrödor, och det utbyte de ger av värme, el och drivmedel. De grödor som tas upp är havre, vete, salix, oljeväxter, sockerbetor och klövervall. Att jordbruket hittills har spelat en så liten roll i Sveriges energiproduktion beror bland annat på att råvaruproduktionen inte har varit konkurrenskraftig jämfört med alternativen, osäkerhet om energins prisutveckling samt bristande effektivitet i logistiksystemen.

— Det är en fördel om det finns avsättning för bränslet lokalt, eftersom transportavstånden kan spela stor roll för ekonomin. För att få lönsamhet måste man också upp i större arealer. Om man ska satsa på energiodling, måste man dessutom undersöka hur energigrödorna passar gårdens förutsättningar, som den befintliga maskinparken och arbetsbelastningen under året, säger Mats Edström, forskare vid JTI.

Skillnaden är stor mellan den energiinsats som krävs för att odla energigrödor. Generellt gäller att ettåriga grödor som vete kräver större energiinsats per skördad mängd än fleråriga, som salix och klövervall.

Skillnaden är också stor mellan det energiutbyte grödorna ger. Med hänsyn taget till energiinsatsen av energi, är salix, sockerbetor och vall de energieffektivaste av de jämförda grödorna.

Antal: Ladda ner 523 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se