publicerat_40.jpg

R 355 Sensorer för bestämning av ensilagekvalitet i samband med utfodring

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Stenberg Bo, Hetta Mårten, Sundberg Martin
År: 2007
Variationer i ensilagets kvalitet påverkar foderstatens sammansättning från dag till dag och därmed djurens foderkonsumtion och förmåga att producera mjölk. För att förbättra kostnadseffektivitet och precision i svensk mjölkproduktion finns behov av analytiska verktyg som kan ge kontinuerlig information om hur olika kvalitetsparametrar i ensilaget varierar. För att kunna beräkna optimerade foderstater finns det också behov av att i förväg känna till hur mycket korna förväntas äta av ett visst grovfoder vid utfodring i fri tillgång.

NIR (Near Infrared Reflectance) respektive NIT (Near Infrared Transmittance) är två varianter av spektrala mätmetoder som skulle kunna erbjuda möjligheter för okomplicerade foderanalyser av färskt ensilage på gårdsnivå. För att undersöka och utveckla möjligheterna att analysera ensilagekvalitet i samband med utfodringen genomfördes detta projekt som ett samarbete mellan SLU och JTI. Möjligheten att förutsäga konsumtionen med dagliga analyser studerades också i projektet genom en konsumtionsstudie med mjölkkor.

Under vintern 2003-2004 samlades 69 ensilageprover in från 47 mjölkproducenter i norra Sverige. Proverna representerade en bred variation i både fenologisk utveckling och botanisk sammansättning, och härrörde från flera olika konserveringssystem. I anslutning till en konsumtionsstudie med mjölkkor togs under våren 2005 ytterligare 59 prover för att följa den dagliga variationen i kvalitet hos ensilage i en enskild besättning.

Alla foderproverna togs som färdigensilerade i samband med utfodring. Samlingsprover om ca 5 liter färskt prov homogeniserades manuellt och delades upp i fyra lika delar.

En del av provet torkades (60°C) och maldes för kemiska analyser och in vitro-analyser. En annan del av provet extraherades i destillerat vatten för analys av fermentationsprodukter, pH och ammoniumkväve. De två resterade delproven analyserades färska med NIR respektive NIT. Även de torkade och malda proven analyserades med NIR-teknik, liksom torkat men ej malt ensilage från gårdsproverna 2003/04.

I en konsumtionsstudie undersöktes effekterna av variationer i ensilagekvalitet på konsumtionen hos mjölkkor. Studien pågick under två månader med ensilage från plansilo och rundbalar.

Resultaten visade att både NIT och NIR kan användas för att bestämma torrsubstanshalt med gott resultat. För övriga kvalitetsparametrar har, med de i studien givna instrumenten, analyser med NIR generellt sett gett bättre resultat än NIT. För ensilage med begränsad fysiologisk variation var det med NIR möjligt att bestämma i första hand råprotein och NDF, men även smältbar energi, lösligt protein, laktat och acetat fungerade ganska bra. Socker och ammoniumkväve fungerade dåligt medan ADF intog en mellanställning.

Konsumtionsstudien visade att användning av enbart NIR-analyser fungerar dåligt för att förutsäga konsumtionen av ensilage. Däremot erhölls bra resultat när prediktionen baserades på både ensilageanalyser och djurdata. Kvalitetsparametrar bestämda med NIR gav då lika bra eller till och med bättre resultat än med våtkemiska analysmetoder.

Antal: Ladda ner 635 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se