publicerat_40.jpg

R 375 Kostnader för maskinunderhåll vid spannmålsproduktion

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Pettersson Ola, Davidsson Claes
År: 2009
I detta projekt har en stor mängd data samlats in från spannmålsgårdar i framför allt Mellansverige, men även några gårdar i södra Sverige. De data som samlats in har varit kopplade till maskinkostnader. Syftet med att samla in dessa data var att forma ett underlag och referensmaterial till ett parallellt projekt som gick ut på att skapa ett kalkylprogram för att dimensionera maskinsystemen på gårdsnivå. I dessa kalkyler ingår underhållskostnader som en viktig del.

Den insamlade datamängden representeras av 74 separata redovisningar fördelade på gård och år. Många gårdar har lämnat redovisning för flera år, vilket i viss mån kan utjämna enskilda extraordinära händelser. I de ekonomiska redovisningar vi gått igenom, har gårdarna genomgående inte haft möjlighet att särredovisa enskilda maskiner. Vi har därför inte kunnat nyttja dessa data som ingångsvärden till det skapade kalkylprogrammet. Det som däremot har varit mycket värdefullt är att vi har kunnat validera dataprogrammets skapade kalkyler mot data ur verkligheten. Detta har varit möjligt genom att i kalkylprogrammet skapa fiktiva gårdar med samma förutsättningar och likadan maskinpark som gårdarna vi hade verkliga data ifrån, och sedan jämföra de totala kostnaderna för gården. Överensstämmelsen däremellan var god. De ekonomiska data vi har registrerat från gårdar visar på mycket stora variationer i kostnaderna för maskinunderhåll. Mindre gårdar som ett enskilt år redovisar en stor underhållsinsats kan sticka ut ordentligt i materialet med mycket höga underhållskostnader per hektar. Några gårdar har tvärtemot redovisat mycket låga kostnader för maskinunderhåll. Dessa gårdar utför troligen mycket underhållsarbete själva, med insats av egen arbetstid. Sådan egen arbetstid finns inte särredovisad i det insamlade materialet och går således inte att belägga.

Det finns väldigt lite i materialet som stödjer den allmänna uppfattningen att en äldre maskinpark skulle kosta mer i underhållskostnader. Det som framträder i materialet är att de gårdar som har större och dyrbarare maskiner ofta väljer att ha kvar dessa något längre än genomsnittligt.

Inom studien har även material samlats in rörande gårdarnas inställning till förebyggande kvalitetsarbete samt hur förutsättningarna för egna insatser ser ut med avseende på verkstadsutrymmen och verktygsresurser. Gårdarna i studien har genomgående goda förutsättningar att sköta maskinunderhållet själva på den egna gården. Framför allt de större gårdarna förefaller ha satsat mer aktivt på att hålla en hög kvalitetsnivå.

Antal: Ladda ner 611 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se