publicerat_40.jpg

R 376 Reducerade maskinkostnader vid mjölkproduktion

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Pettersson Ola, Davidsson Claes, Forsberg Maya
År: 2009
Denna studie har granskat 11 framgångsrika stora mjölkgårdar med syfte att finna faktorer för att nå bra maskinekonomi. Det finns en stor variation i hur företagen hanterar fältarbetet och maskinkostnaderna. En av gårdarna lejer in så gott som allt fältarbete, från transport och jordbearbetning till siloinpackning. Andra gårdar sköter hela maskinkedjan själva. Det som framträder tydligt är att gårdarna värdesätter läglighetseffekten – att snabbt och effektivt kunna utföra ett arbetsmoment vid rätt tidpunkt – vid vallskörd mycket högt. Detta medför att gårdarna fokuserar sitt maskininnehav kring vallmaskiner. Där vill man inte kompromissa i tidpunkt eller kapacitet. Man väljer att ha egen kapacitet och hög kvalitet på maskinerna. Övriga fältarbeten är man mer öppen att leja in för, alternativt att samäga maskinell utrustning. Gödselspridning är en syssla som kräver dyrbara maskiner. Dessa maskiner nyttjas ofta på mer än den egna gården.

Detta projekt visade sig vara oväntat komplext då nästan alla gårdar har haft flera verksamhetsgrenar parallellt med mjölkproduktionen och även flätat ihop maskinekonomin kring dessa. Förmodligen var det just detta, att stå på flera ben, som var en viktig del i framgångsrik maskinekonomi. Gårdarna har satsat på sidoverksamheter såsom snöröjning, omfattande spannmålsodling, annan animalieproduktion, gödselkörning, balpressning, samt övrig entreprenadverksamhet, vilket kan ge en större utnyttjandegrad på maskininvesteringarna. Allt detta kommer då att späda ut kapitalkostnaderna på de maskiner som behövs för egen vallproduktion. Den moderna mjölgården drivs idag med fokus på företagande och företagsledning. Ägarna är mycket öppna för att finna nya infallsvinklar för att sänka produktionskostnader eller att finna kompletterande verksamheter som nyttjar befintliga resurser. Att sätta upp jämförande nyckeltal över maskinkostnaderna mellan företagen kan vara mycket vilseledande då de har så olika förutsättningar. Nyckeltalen får närmast funktionen att beskriva skillnaden i metoder att driva företagen.

En viktig aspekt som framkom vid samtal med lantbrukare i studien var långsiktighet i planering av maskinkedjor. De försökte att byta ut maskiner på ett sätt som inte förändrar kraven på övriga maskiner. På så sätt kan man använda färdigt alla maskiner i kedjan och nyttja dem över hela dess ekonomiska livslängd.

Bland de studerade gårdarna visade det sig inte finnas någon koppling mellan nya maskiner och låga underhållskostnader. Gårdarna i denna studie har i genomsnitt något nyare traktorer i jämförelse med statistik från andra mjölkgårdar i Sverige enligt en nyligen genomförd studie vid JTI.

Ingen av de studerade gårdarna har haft svårt att rekrytera personal och samtliga beskriver vikten av att ha duktig personal som är erfaren, vilket minskar behovet av tillfällig arbetskraft.

Bränsleutgifterna upptar för våra studiegårdar 25 procent av maskinkostnaderna som de definieras i detta projekt. Detta gör det väl befogat att se över om man kan minska sin kostnad för bränsle genom ändrade rutiner eller maskininvesteringar.

Antal: Ladda ner 422 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se