publicerat_40.jpg

R 378 Automatiskt bindsle för nötkreatur - utveckling av prototyp

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lindgren Kristina, Pettersson Ola, Ringmar Anders, Wahlund Lotten
År: 2009
Denna studie tyder på att ett system för automatiskt bindsle går att förverkliga enligt principer beskrivna i denna rapport. Resultaten tyder också på att denna typ av bindsle kan användas på kor som går i hagar med elstängsel, men ska inte användas till kor som går i hagar med taggtråd.

Flexibel lina och halsbandslås kallades ett av förslagen från en förstudie. Detta förslag utvecklades vidare till en prototyp genom att lämpliga komponenter införskaffades respektive tillverkades, skisserna omarbetades och prototypen utvecklades steg för steg i JTI:s verkstad. Ett avtal skrevs med en ekologisk mjölkproducent, som ställde sin besättning till förfogande för utprovning under arbetets gång.

Vid utvärdering av prototypen visade det sig att släppning av korna fungerade utan problem och manuell fastsättning av de kor som inte låst fast sig skedde mycket enklare med prototypen än med korsbindsle. Frekvensen av lyckade fastlåsningar låg mellan 50 och 80 % och bör kunna bli högre än vad som framkom i denna studie. Det var även lantbrukarens åsikt att med längre tid för tillvänjning med systemet och när korna ostörda kan välja plats skulle fastlåsningen förmodligen fungera ännu bättre. Man skulle troligen kunna spara mellan 5 och 10 sekunders arbetstid per ko vid två tillfällen per dag på sommaren och vid två tillfällen per vecka när korna ska rastas.

Jämfört med korsbindsle noterades vid användning av prototypen en väsentlig reduktion av dåliga arbetsställningar och om arbetsmomentet vid fastsättningen av repet kan förbättras skulle dåliga arbetsställningar vara i det närmaste eliminerade vid användning av automatiskt bindsle. De olycksrisker som noterades och som lantbrukaren upplevde med korsbindsle reducerades väsentligt till en mycket låg nivå då man istället använde prototypen.

Beträffande risk för skador på djuren så var det risken för att korna skulle sätta fast sig på fel ställe som bedömdes vara av väsentlig betydelse. Kornas beteende studerades då de gick på bete med eltråd. De undvek att föra halsen och halsbandet mot eltråden. Däremot förde de ibland huvudet nära tråden då de betade, men det medförde ingen risk att fastna med låset. En vanlig erfarenhet är däremot att kor böjer sig över taggtråd. Därför kan inte den här typen av automatiskt bindsle användas när korna släpps i hagar med taggtråd.

Den kostnadsökning som uppstår i installation och material jämfört med korsbindsle bedöms inte som avskräckande och skall ställas i relation till att dagligen behöva trängas med djuren i en arbetsställning som lätt kan resultera i knuffar och klämskador från djuren. Sjukfrånvaro på grund av arbetsskada är dyrbart för lantbrukaren. Kan man bygga bort olycksrisker är det ofta värt insatsen. I det här studerade fallet bedömer både författaren och lantbrukaren att olycksrisken sjunker betydligt om automatiskt bindsle installeras.

Antal: Ladda ner 847 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se