publicerat_40.jpg

R 351 Småskalig brikettering av hampa

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Forsberg Maya, Sundberg Martin, Westlin Hugo
År: 2006
Syftet med denna förstudie är att belysa produktionskostnader, teknik och marknadspotential för småskalig förädling av hampa genom brikettering. Faktainsamling har delvis skett genom litteratur, men huvudsakligen genom kontakt med personer med kunskaper om hampa samt med aktörer på bränslemarknaden.

I föreliggande rapport beskrivs produktionskedjan från odling och skörd till småskalig brikettering av hampa, samt befintlig teknik för de olika delarna i produktionskedjan.

Som ett exempel beskrivs produktionskedjan på en gård i Sverige där hampa odlas och briketteras. Som del av förstudien har en generell kalkyl för småskalig brikettering av hampa utförts, med resultatet att de totala produktionskostnaderna ligger på 1 863 kr per ton briketter. Av denna kostnad står odling, skörd och lagring för 70 % och brikettering för 30 %. Med några olika exempel på åtgärder och förändrade förutsättningar som utgångspunkt kunde de totala produktionskostnaderna sänkas med 33 %, till 1 241 kr per ton briketter. Utifrån produktionskostnadens fördelning samt åtgärdsexemplen konstateras att de största kostnadssänkningarna kan åstadkommas i den del av produktionskedjan som motsvarar odling, skörd och lagring.

Inga kända och regelrätta förbränningstest av hampabriketter har ännu utförts i Sverige. Dock finns bränsleanalyser av hampabriketter från två svenska till­verkare, som visar på askhalter mellan 1,8 och 5,2 % av ts samt effektiva värmevärden mellan 5,1 och 5,3 MWh per ton ts. Värmevärdet från dessa resultat ligger i nivå med träbriketter och träpellets (5,1-5,4 MWh per ton ts). Askhalten ligger dock högre än för träbriketter och träpellets (0,5-2 % av ts) och något högre än för andra åkerbränslen.

De beräknade produktionskostnaderna för hampabriketter ligger strax under eller i nivå med rådande marknadspriser för briketter. Genom en översyn av marknaden för briketter bedöms det finnas god avsättning för hampabriketter för en småskalig tillverkare, förutsatt att marknadspriser kan hållas. Marknaden med störst lönsamhet bedöms utgöras av den kundkategori där briketter ersätter vedeldning i vedpannor, vedspisar, kakelugnar, kaminer och öppna spisar, men skulle även kunna omfatta mellanstora värmeanläggningar. Den största lönsamheten bör kunna uppnås vid försäljning utan prispåslag av mellanhänder samt inom korta transportavstånd, och beror därför till stor del på lokala förhållanden för den enskilde tillverkaren av hampabriketter.

Antal: Ladda ner 174 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se