publicerat_40.jpg

RKA 45 Latrin i kretslopp. Teknik och resursanvändning vid hantering i ett våtkomposteringssystem

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Holm Caroline, Eveborn David, Nordberg Ulf, Persson Lennart
År: 2009
År 2004 uppfördes en våtkomposteringsanläggning i Norrtälje kommun. Syftet var att minska näringsbelastningen på sjöar och hav från avlopp, främja lokalt omhändertagande av klosettvatten och återföra viktig växtnäring till åkermark. Under ett inledande utvärderingsprojekt (2004-2006) konstaterades att latrin var lämpligt som tillsatsmaterial vid behandling av klosettvatten från slutna tankar.

Syftet med denna uppföljande studie har varit att få fördjupad kunskap om latrin som substrat vid våtkompostering. Dels för att kunna optimera driften, dels för att vidare kunna jämföra systemen för latrin och klosettvatten med avseende på insamling, våtkompostering och återföring till åkermark.

På grund av sitt höga energiinnehåll är latrin lämpligt som substrat vid våtkompostering. Mätningar visar att BOD tycks vara den parameter som bäst korrelerar mot energiinnehållet/energiutvecklingen vid behandling. Praktiska omständigheter gör dock att TS-halten är mer användbar som driftparameter.

Vid våtkomposteringen krävs energi för pumpning, luftning och uppvärmning av materialet. Ytterligare energi går åt vid spridning av den färdigbehandlade komposten. I båda dessa moment kräver hantering av klosettvatten mer energi på grund av det högre vatteninnehållet. Dessa moment i hanteringskedjan har dock marginell påverkan på den totala energianvändningen. Den huvudsakliga energiposten står insamling och transport av materialet för.

Insamling av klosettvatten från slutna tankar är mer energieffektivt än insamling av latrinkärl, förutsatt att snålspolande vakuumtoaletter används. Det beror framförallt på att hämtningsfrekvensen blir hög för latrinkärl. Om traditionella snålspolande toaletter används är dock systemet med latrin mer energieffektivt. Vid hantering av latrinkärl är det mer energieffektivt att använda en liten flakbil istället för en större vid insamling. Den lilla flakbilens lägre bränsleförbrukning överväger att den har lägre lastningsutrymme.

Färdigbehandlad våtkompost från klosettvatten och latrin är en källsorterad och hygieniserad avloppsfraktion med goda gödselkvaliteter. Med information och kommunikation har man i projektet lyckats skapa förtroende för produkten som gödselmedel. Det finns goda förutsättningar att efterfrågan på denna typ av gödselprodukter kommer att öka om ett certifieringssystem för källsorterade avloppsfraktioner från mindre avloppsanläggningar realiseras.

Antal: Ladda ner 406 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se