publicerat_40.jpg

R 384 Tågtransport och terminalhantering av Salix. Förstudie

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Forsberg Maya
År: 2009
Det övergripande syftet med denna förstudie är att bidra till en ökad samordning av biobränslen från skog och åker vid tågtransport och terminalhantering, för att hitta effektivare transportlösningar med avseende på kostnader och miljö. Förstudien syftar till att få en övergripande bild av transporter av biobränsle på järnväg. Förstudiens mål är att utifrån Skogforsks pågående projekt ”Järnvägsterminaler” sammanställa slutsatser till nytta för lantbrukets aktörer om samordningsmöjligheter av bränsleflödena mellan agrara bränslen (i synnerhet flisad och buntad Salix) och skogsbränslen. Vidare att sammanställa slutsatser om utformning av effektiva terminaler samt relaterade kostnader. Bedömningar av möjligheterna att använda den studerade tekniken även för andra agrara bränslen lämpliga för förbränning ingår även. Förstudien ska utgöra ett underlag för planering av en fördjupad studie av mobil terminalhantering, med ett aktivt deltagande av lantbruksintressenter.

Vid tågtransport och terminalhantering av större flöden av biobränsle är det ekonomiskt fördelaktigt att utforma stora terminaler med fasta investeringar för effektiv hantering, för att uppnå ett högt utnyttjande av utrustning och maskiner samt en hög lageromsättning.

För mindre flöden, såsom agrara bränslen, som behöver hämtas i olika områden kan det lämpa sig med en mer enkel och mer temporär terminallösning. Det är då fördelaktigt att välja intermodala tågtransportlösningar, dvs. lösningar där samma lastbärare kan användas för olika transportslag med smidig omlastning. Dessa bör även bygga på standardlösningar, innebära låga terminalinvesteringar samt medge flexibel och temporär lastning i olika områden där råvaran finns.

Flisad Salix kan vid eventuell tågtransport hanteras med samma hanteringsutrust-ning som skogsflis, dvs. standardiserade containersystem, vilket medför enkel lastning och lossning, samt ha likvärdiga kostnader. Detsamma gäller vid transport av briketterad eller pelleterat åkerbränsle, med skillnaden att en container med tak kan krävas då materialet är torrare.

Eventuella buntar av grot eller Salix bör kunna hanteras med infrastruktur som används för rundved med vissa anpassningar. För transport av stråbränslen i balform, såsom halm och rörflen, finns tågvagnar och utrustning att använda, men mer anpassning krävs av exempelvis lastbärare för att en bra helhetslösning ska nås. En tillräckligt hög volymvikt krävs för ett bra lastutnyttjande, och lösningar för effektiv lastning och lossning behöver studeras närmare.

Avgörande för att hitta smarta, kostnadseffektiva transportlösningar från åker/skog till anläggning är samarbete mellan involverade parter. Utöver arbetet med att finna lämpliga lastbärare och lösningar för lastning/lossning behöver upplägg för vad som är betalningsgrundande tänkas igenom samt hur gränssnitten i affären mellan olika parter ska dras.

Antal: Ladda ner 1,17 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se